Expertise

Al onze advocaten beschikken over brede kennis van het arbeidsrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het arbeidsrecht. Tien aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in evenzoveel praktijkgroepen. We noemen dit de Arbeidsrecht Plus-formule:

Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Daar kunnen zij per zaak rekenen op de beste advocaat en alle benodigde expertise. Waar nodig betrekken wij daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten van andere praktijkgroepen.

PRAKTIJKGROEPEN

 • Algemeen arbeidsrecht
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Cao- en stakingsrecht
 • Reorganisatie en medezeggenschap
 • Corporate arbeidsrecht
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Compliance en integriteit
 • (Semi-)publieke sector
 • Privacy
 • Litigation
 • Sport en recht
Algemeen arbeidsrecht

Algemeen arbeidsrecht

In de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer bestaan wederzijdse verantwoordelijkheden, die door het arbeidsrecht worden gereguleerd. Onze praktijkgroep adviseert en procedeert over de algemene binnen de arbeidsrelatie geldende afspraken en regelgeving. Denk hierbij onder meer aan:

 • Arbeidscontractvormen
 • Werktijden, roosters en ploegendiensten
 • Beloning
 • Verlof, pensioen en overige arbeidsvoorwaarden
 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • Ontslagrecht en -vergoedingen
 • Gelijke behandeling
 • Grondrechten

Heeft u vragen op het gebied van algemeen arbeidsrecht? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

De impact van (langdurige) arbeidsongeschiktheid reikt meestal verder dan alleen de medewerker in kwestie. Een situatie van arbeidsongeschiktheid kan ook vergaande invloed hebben op bijvoorbeeld collega’s en het thuisfront. Essentieel is de wijze waarop communicatie plaatsvindt, contact wordt onderhouden en naar oplossingen – zoals re-integratie – wordt gezocht. Binnen onze praktijkgroep kijken we daarom verder dan het arbeidsrecht alleen. Naast kennis van de vele wettelijke regels en besluiten, begrijpen we de sociale context en het totale belangenspeelveld, van arbodienst en bedrijfsarts tot UWV en behandelaars. We geven u complete adviezen, bieden uitgebreide ondersteuning en proberen conflicten te voorkomen en op te lossen door bemiddeling, coaching of mediation. In geval van een conflict behartigen we zorgvuldig uw belangen en hebben we ruime ervaring met het voeren van procedures bij het UWV of de rechter. Denk onder meer aan:

 • Loondoorbetaling tijdens ziekte
 • Zorg- en re-integratieplicht
 • Samenloop van vakantie en ziekte
 • Mate van arbeidsongeschiktheid
 • Voorkomen van loonsanctie
 • Loonopschorting of -stopzetting
 • Bezwaar en beroep
 • Second opinion en deskundigenoordeel
 • Aansprakelijkheid bedrijfsarts
 • Arbeidsomstandigheden
 • Privacy
 • Ontslag zieke werknemer
 • Verplichtingen na ontslag en eigen risicodragerschap
 • Slapende dienstverbanden en compensatie transitievergoeding

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsongeschiktheid? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Flexibele arbeidsrelaties

Flexibele arbeidsrelaties

In Nederland wordt relatief veel gebruik gemaakt van flexibele vormen van arbeid: denk aan onder meer oproepovereenkomsten zoals nulurencontracten en min-maxcontracten, uitzendovereenkomsten, payrolling en freelance-overeenkomsten. Dergelijke flexibele arbeidsrelaties staan in het brandpunt van de belangstelling. Voor al deze vormen van flexibele arbeid geldt specifieke wet- en regelgeving. Onze praktijkgroep beantwoordt al uw vragen op dit gebied en staat u bij met onder meer:

 • Het opstellen en beoordelen van flexibele (model-)overeenkomsten
 • Advies over mogelijkheden en risico’s van flexibele arbeid
 • Advies en ondersteuning bij de overgang van flexibel naar vast
 • Gelijke beloning van uitzend- en payrollwerknemers
 • Advies over flexibele arbeid na pensionering
 • Procederen in geval van conflicten

Heeft u vragen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Cao- en stakingsrecht

Cao- en stakingsrecht

De collectieve ordening van arbeidsvoorwaarden is van grote betekenis voor het Nederlandse arbeidsrecht. Het merendeel van de Nederlandse werknemers valt onder een cao. Over cao’s spelen in de praktijk dan ook veel vragen. Onze praktijkgroep beschikt over diepgaande expertise en ruime ervaring op dit specialistische terrein. Als proactieve kennispartner voorzien we u tijdig van up-to-date informatie, beantwoorden we al uw vragen en staan we u bij met zorgvuldige adviezen. Ook bieden we u praktische ondersteuning waar nodig en vertegenwoordigen we uw juridische belangen in zaken die voor de rechter komen. Denk aan onder meer:

 • Advies over de toepasselijkheid van een cao
 • Uitleg over de cao en de verplichtingen die daaruit voortvloeien
 • Afstemming van de betekenis van cao’s bij fusie en overname
 • Advisering bij overleg en onderhandeling met sociale partners
 • Advisering in geval van stakingen en andere collectieve acties
 • Procederen over cao- of stakingskwesties.

Heeft u vragen op het gebied van cao- en stakingsrecht? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Reorganisatie en medezeggenschap

Reorganisatie en medezeggenschap

Bent u verantwoordelijk voor organisatorische wijzigingen, sociaal beleid en/of de medezeggenschap in uw organisatie? In onze praktijkgroep hebben we op dit specialistische gebied ruime expertise en (proces)ervaring. Daarmee staan we u graag bij tijdens belangrijke ontwikkelingen en veranderingen in uw organisatie. Of het nu gaat om de begeleiding bij een reorganisatie – inclusief overleg en onderhandeling met de OR en/of vakbonden – of andere advies- of instemmingstrajecten. Denk aan onder meer:

 • Fusie en overname
 • Bedrijfsonderdeel inlijven of afstoten (overgang van onderneming)
 • Collectief ontslagtraject
 • Sociaal plan
 • Bedrijfsverhuizing
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • Wijziging van beloningssysteem of personeelsbeoordeling
 • Introductie thuiswerkbeleid

Ook worden we regelmatig door advocatenkantoren en cliënten uit andere landen ingeschakeld als expert-partner. Bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting van een Europese OR.

Heeft u vragen op het gebied van reorganisatie en medezeggenschap? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Corporate arbeidsrecht

Corporate arbeidsrecht

Bij vraagstukken en conflicten op corporate niveau zijn wij de ervaren sparringpartner voor uw boardroom. Complexe kwesties behandelen we uiterst discreet en zorgvuldig. We adviseren en ondersteunen u in alle fasen en op alle fronten. Bovendien zijn we in staat uw zaken en vraagstukken op te lossen via zowel juridische procedures als onderhandeling, bemiddeling of mediation. Denk aan onder meer:

 • Benoeming en ontslag van bestuurders
 • Corporate governance
 • Juridische kaders voor beloning (topinkomens)
 • Conflict binnen de boardroom, tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • Enquêteprocedure
 • Arbeidsrechtelijke vraagstukken bij fusie en overname (onder meer due diligence)

Heeft u vragen op het gebied van corporate arbeidsrecht? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Internationaal arbeidsrecht

Internationaal arbeidsrecht

Wij zijn uw ervaren juridische partner wanneer uw Nederlandse organisatie internationaal opereert en in meerdere landen vestigingen heeft. Binnen het Nederlandse arbeidsrecht kennen we als geen ander de weg. Hier leggen we de arbeidsrechtelijke basis voor al uw personele plannen en voorzien we u daarbij van adviezen. Voor het benodigde juridische advies in het buitenland werken we nauw samen met meer dan honderd buitenlandse partnerkantoren uit ons wereldwijde netwerk. Omgekeerd worden we veelvuldig door buitenlandse advocatenkantoren en cliënten ingeschakeld. We spreken de taal van de internationale werkgever. Vanuit onze expertise en ervaring zijn wij de lokale, vertrouwde gids in het Nederlandse arbeidsrecht en de Nederlandse (ondernemers)cultuur. Denk aan onder meer:

 • Internationale detachering (expats)
 • Internationale policies en arbeidsvoorwaarden
 • Internationale arbeidsconflicten
 • Internationaal procesrecht
 • Grensarbeid
 • Immigratie

Boontje is als enige Nederlandse niche-arbeidsrechtkantoor lid van het internationale netwerk de Employment Law Alliance (ELA). De ELA is het grootste wereldwijde netwerk van arbeidsrechtadvocaten.

Heeft u vragen op het gebied van internationaal arbeidsrecht? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Compliance en integriteit

Compliance en integriteit

Zaken die te maken hebben met compliance, integriteitsschendingen, intimidatie, pestgedrag, discriminatie, fraude en diefstal brengen in een organisatie vaak veel onrust teweeg. Of u nu werkgever bent of als u zelf een dergelijke schending wordt verweten, u zult voor vaak lastige vragen en keuzes komen te staan. De ervaren specialisten van onze praktijkgroep staan voor u klaar. Wij hebben veel ervaring met deze zaken, zowel in het bedrijfsleven als in de publieke en semi-publieke sector. Wij overzien het hele speelveld en adviseren u bij de complexe afweging van belangen en strategieën die in soort kwesties vaak aan de orde is. Dat doen wij zo nodig in nauwe samenwerking met andere disciplines zoals forensisch onderzoek, strafrecht en communicatie-adviseurs. Is het nodig, dan kunnen wij ook bijstand verlenen in (klacht)procedures en gerechtelijke procedures. Ook kunnen wij zorgen voor bemiddeling met behulp van mediation. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Dus staan we u ook op het gebied van preventie met raad en daad bij.

 • Compliance (risico-inventarisatie en preventiebeleid)
 • (Vermoedens van) fraude of diefstal
 • (Vermoedens van) integriteitsschendingen, intimidatie, pestgedrag, discriminatie
 • Arbeidsrechtelijke sancties en geschillenbeslechting in het kader van compliance en integriteitskwesties
 • Mediations
 • Klachtprocedures
 • Gerechtelijke procedures

Heeft u vragen op het gebied van fraude en integriteit? Neem dan rechtstreeks contact op met:

(Semi-)publieke sector

(Semi-)publieke sector

Belangen in de (semi-)publieke sector worden soms anders gewogen dan in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Daarom hebben we onze arbeidsrechtelijke kennis en ruime ervaring binnen dit domein samengebracht in een aparte praktijkgroep. We zijn de meedenkende adviseur en sparringpartner voor uiteenlopende cliënten. Van bijvoorbeeld ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en universiteiten tot woningcorporaties, zorgorganisaties en kerkelijke organisaties. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in de rechtspositie van ambtenaren, die sinds 1 januari 2020 is vastgelegd in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Kenmerkend voor onze aanpak is dat we verder gaan dan alleen het arbeidsrecht. Eerst overzien we het totale speelveld van partijen en belangen. Daarbinnen zoeken we de optimale ruimte om tot onderhandeling en de beste, meest duurzame oplossing te komen. Ook mediation hoort hierbij tot de mogelijkheden. Wij staan u onder meer bij als het gaat om:

 • Bestuurskwesties
 • Functiegeschiktheid
 • Disfunctionerende medewerkers
 • Reorganisaties
 • Aanpassing van salarissen
 • Het opstellen van nieuwe arbeidsvoorwaarden

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht in de (semi-)publieke sector? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Privacy

Privacy

Werkgevers verwerken veelvuldig persoonsgegevens van werknemers. Denk bijvoorbeeld alleen al aan naam- en adresgegevens en het bankrekeningnummer om het salaris uit te betalen. Voor het verwerken van persoonsgegevens geldt een scala aan wettelijke regels waar een organisatie aan moet voldoen. Met persoonsgegevens moet namelijk uiterst zorgvuldig worden omgegaan om financiële schade of reputatieschade en boetes te voorkomen. Uw verantwoordelijkheid op het gebied van privacy is verweven met nagenoeg elk dossier binnen uw organisatie. Binnen het arbeidsrecht neemt de bescherming van persoonsgegevens dan ook een belangrijke plaats in. Met onze specialistische expertise en ervaring kunnen wij u adviseren, begeleiden en onze kennis delen. Denk aan onder meer:

 • Compliance vraagstukken en implementatie van de AVG
 • Het uitvoeren van risico-inventarisaties (DPIA)
 • De aanstelling van een functionaris gegevensbescherming
 • Het opstellen, reviewen en bewerken van privacydocumentatie, zoals een privacy policy of verwerkersovereenkomst
 • Het opstellen, reviewen en bewerken van beleid op het gebied van privacy
 • Bewaartermijnen
 • Privacybescherming tijdens herstructurering of reorganisatie
 • Privacy bij sollicitanten, ontslag of arbeidsongeschiktheid
 • Het melden van datalekken
 • Het verzorgen van cursussen en presentaties op het gebied van arbeidsrecht en privacy

Heeft u vragen op het gebied van privacy? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Litigation

Litigation

Hoewel we doorgaans de voorkeur geven aan een minnelijke regeling, zijn er situaties waarin een gerechtelijke procedure (‘litigation’) onvermijdelijk is, ook in het geval van arbeidsrechtelijke geschillen.

Bijna alle procedures doorlopen twee feitelijke instanties: de rechtbank voor de eerste aanleg en het gerechtshof voor het hoger beroep. Geschillen tussen werkgevers en werknemers worden doorgaans in eerste instantie beslecht door de kantonrechter. Naast de gangbare gerechtelijke procedures kent het arbeidsrecht enkele bijzondere trajecten, zoals procedures bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, collectieve acties (vaak geïnitieerd door vakbonden), en kort gedingen voor dringende voorlopige uitspraken. Binnen het ontslagrecht gelden bovendien specifieke procesrechtelijke regels. Ook rijzen regelmatig vragen over de bevoegde rechter en het toepasselijke recht in arbeidsconflicten met een grensoverschrijdend karakter.

Een grondige kennis van het procesrecht is cruciaal voor effectieve procesvoering. Bovendien kunnen strategische keuzes aanzienlijke invloed hebben op de uitkomst van een procedure. Onze praktijkgroep beschikt over uitgebreide expertise en ruime ervaring op het gebied van procesvoering. Denk onder meer aan:

 • Procedures in ontslagzaken;
 • Procedures voor of tegen de OR bij de Ondernemingskamer of kantonrechter;
 • Kort gedingen bij stakingen of andere spoedeisende zaken;
 • Collectieve acties;
 • Procedures over concurrentiebedingen;
 • Procedures over schadevergoedingen.

Wij begeleiden u of uw onderneming op een zorgvuldige en overzichtelijke wijze door dit (vaak onwelkome) proces. Ook treden wij op als adviseur van collega-advocaten in technisch ingewikkeldere gerechtelijke procedures.

 

Heeft u vragen over procesvoering? Neem dan direct contact op met:

Sport en recht

Sport en recht

Bij Boontje zijn wij gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Daarbij hoort ook de rol van het (arbeids)recht in de sport. Die combinatie leidt vaak tot interessante maar ook ingewikkelde vraagstukken. Zo gelden in de (top)sport vaak andere regels dan daarbuiten. Ook spelen de complexe regels van (internationale) sportbonden een rol in arbeidsrechtelijke conflicten. Verder worden gerechtelijke procedures vaak beslecht door gespecialiseerde arbiters in plaats van de civiele rechter.

De bekendste Nederlandse sporter in Nederland, Johan Cruijff, sprak ooit al de wijze woorden:
“Voetbal is simpel. Het is echter moeilijk om simpel te voetballen”.

Ons team kan u adviseren over allerlei aan de sportwereld gerelateerde arbeidsrechtelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Allerhande arbeidsrechtelijke vraagstukken tussen werkgever en werknemer/sporter;
 • Sporttuchtrecht en grensoverschrijdend gedrag;
 • Privacy (bijvoorbeeld rondom het delen van medische gegevens);
 • Bijzondere bedingen (concurrentie – / relatiebeding);
 • De (bijzondere) positie van de coach/trainer;
 • (Corporate) Governance en toezicht binnen sportinstellingen;
 • Bijzondere (internationale) arbitragecommissies;
 • Cao’s binnen de Sportwereld;
 • Medezeggenschap binnen sportinstellingen.

Daarnaast werken wij ook nauw samen met externe specialisten op het gebied van intellectueel eigendom/portretrecht in de sport, het tot stand brengen van transfers/sponsordeals en het bepalen van een (crisis)communicatiestrategie in geval van publiciteitsgevoelige zaken.

Heeft u vragen op het gebied van Sport en Recht? Neem dan rechtstreeks contact op met: