Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOONTJE ADVOCATEN & MEDIATORS

Boontje B.V. is een besloten vennootschap waarin de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend. De praktijk wordt uitgeoefend onder de naam ‘Boontje Advocaten & Mediators’, of kortweg ‘Boontje’. Boontje B.V. is gevestigd te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Boontje B.V. aanvaarde opdrachten, eventuele aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Boontje B.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een specifieke advocaat binnen Boontje B.V. wordt uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Boontje B.V. bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, daaronder nadrukkelijk begrepen haar bestuurder(s) alsmede de aan Boontje B.V. verbonden werknemers, adviseurs en eventueel ingeschakelde derden.

Boontje B.V. is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. De selectie van in te schakelen (eventueel in het buitenland gevestigde) derden zal, indien en voorzover mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de daartoe benodigde zorgvuldigheid. Boontje B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Boontje B.V. is gerechtigd, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, (mede) namens de opdrachtgever eventueel door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien en voorzover de opdrachtgever de inhoud van de door Boontje B.V. voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Boontje B.V. gehouden die derden erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien derden van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maken, zijn die derden aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Iedere aansprakelijkheid van Boontje B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag terzake van het onder de bedoelde verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Boontje B.V. beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium. De hiervoor bedoelde beperkingen gelden tevens voor het geval Boontje B.V. aansprakelijk wordt gehouden voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en/of andere zaken. Een kopie van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantoor in Amsterdam.

Het honorarium voor de werkzaamheden van Boontje B.V., te vermeerderen met een bepaald percentage ter dekking van algemene kantoorkosten en de betaalde onkosten (verschotten) ten behoeve van opdrachtgever, zal maandelijks en steeds gespecificeerd in rekening worden gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling zal eerst een herinnering en vervolgens een aanmaning worden verzonden. Boontje B.V. behoudt zich de vrijheid voor alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn tot incasso van haar vorderingen op opdrachtgevers.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Boontje B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Op de overeenkomst is de kantoorklachtenregeling, gebaseerd op de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur en het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, van toepassing. Een eventuele klacht in het kader van de opdracht zal door Boontje B.V. in behandeling worden genomen, eerst nadat in constructief overleg met de opdrachtgever is gezocht naar een oplossing. Onder klacht wordt verstaan: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van een opdrachtgever jegens de advocaat of de onder verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening, of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een zogeheten tuchtklacht als bedoeld in de Advocatenwet en/of de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. De kantoorklachtenregeling is te raadplegen via www.boontje.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. Ingeval van discrepantie in de inhoud of strekking tussen de Nederlandse en Engelse tekst van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend. De algemene voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op www.boontje.nl

1 juni 2005, update 1 januari 2016, 1 december 2021