Door Björn Schouten
05 juni 2024

Actueel Voorstel Wet overgang van onderneming in faillissement in internetconsultatie gegaan

Doorstarters opgelet! Op 27 mei 2024 is het (tweede) wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement in internetconsultatie gegaan. Dit wetsvoorstel versterkt de positie van werknemers als een onderneming na faillissement een doorstart maakt.

In Nederland geldt op dit moment een uitzondering op de regels rondom overgang van onderneming, als de onderneming in staat van faillissement verkeert. De reden van deze uitzondering is dat potentiële kopers mogelijk niet bereid zijn een failliete onderneming te kopen, als zij alle werknemers met behoud van arbeidsvoorwaarden moeten overnemen. Tegen de achtergrond van recente rechtspraak van het Europese Hof van Justitie heeft het kabinet de huidige wettelijke regeling opnieuw tegen het licht gehouden, met het nieuwe wetsvoorstel tot gevolg.

Dit moet je weten over het wetsvoorstel

Hieronder lees je een korte samenvatting van de belangrijkste beoogde wijzigingen:

  • De uitzondering op de regels rondom overgang van onderneming bij faillissement geldt alleen nog voor kleine ondernemingen (minder dan 20 werknemers).
  • Als de uitzondering voor kleine ondernemingen van toepassing is en er bij de kopende partij vacatures ontstaan in dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden, dan moet de koper die werkzaamheden eerst aan een (oud-)werknemer van de failliete onderneming aanbieden.
  • Voor de ondernemingen die geen kleine onderneming zijn, geldt dat alle werknemers die bij de doorstart nog in dienst zijn van de failliete onderneming, automatisch met behoud van arbeidsvoorwaarden op grond van overgang van onderneming in dienst treden van de kopende partij.
  • In veel gevallen zullen de arbeidsovereenkomsten met de werknemers echter al vóór de doorstart door de curator zijn opgezegd. In dat geval moeten de werknemers alsnog een aanbod krijgen van de kopende partij om tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden daar in dienst te treden.
  • Een uitzondering op die regel geldt als wordt verwacht dat er bij de koper arbeidsplaatsen komen te vervallen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. In dat geval moet de koper een aanbod doen aan de werknemers wiens arbeidsplaats niet na de doorstart komt te vervallen. Welke werknemers recht hebben op een aanbod wordt in dat geval bepaald op basis van de ‘inspiegelingsmethode’ (die grotendeels gelijk is aan het al bestaande ‘afspiegelingsbeginsel’).
  • Het concurrentiebeding van werknemers van wie de arbeidsovereenkomst door de curator wordt opgezegd in verband met het faillissement van de werkgever komt te vervallen, tenzij de werknemer bij de doorgestarte onderneming in dienst blijft wegens een overgang van onderneming.
  • In de wet wordt verduidelijkt dat de OR een adviesrecht heeft als de curator een besluit neemt over de voortzetting van de onderneming of een doorstart. Wel geldt in dat geval een verkorte adviestermijn. Als het advies van de OR afwijkt van het uiteindelijke besluit, hoeft geen opschortingstermijn in acht te worden genomen en kan de OR geen beroepsprocedure starten bij de Ondernemingskamer.

Tekst: Björn Schouten