Door Rosa Cats
17 januari 2024

Actueel Mogelijke wetswijzigingen in 2024

In de vorige post zijn de wetswijzigingen besproken die vanaf 1 januari 2024 van kracht zijn. Hieronder volgt een samenvatting van de wetswijzigingen die later dit jaar (mogelijk) in werking zullen treden.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit
Vanaf 1 juli 2024 zijn werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht om de CO2-uitstoot van hun werknemers bij te houden. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar moeten werkgevers hierover rapporteren aan de overheid. Deze rapportage omvat de CO2-uitstoot van zowel zakelijke reizen als woon-werkverkeer.

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie
Deze wet legt werkgevers en intermediairs de verplichting op om een werkwijze te hebben ter voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie tijdens werving en selectie. Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer en de geplande datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
Op basis van dit wetsvoorstel kan een deelnemer op de pensioeningangsdatum maximaal 10% van de opgebouwde pensioenaanspraken ineens opnemen. De wetswijziging heeft de periode tussen de pensioeningangsdatum en het uitbetalingsmoment verkort en het uitkeringsproces vereenvoudigd. De Wet bedrag ineens treedt niet eerder in werking dan 1 januari 2025.

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon
Op basis van dit wetsvoorstel wordt voor werkgevers met minimaal 10 werknemers verplicht gesteld om alle werknemers toegang te bieden tot een vertrouwenspersoon. Het wetsvoorstel bevindt zich momenteel bij de Eerste Kamer en de geplande datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Gedragscode grensoverschrijdend gedrag
Het kabinet heeft een actieprogramma gelanceerd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, met focus op het verbeteren van de werkomgeving. In 2024 werkt SZW aan wet- en regelgeving over het verplichten van een klachtenprocedure en gedragscode voor werkgevers.

Wetsvoorstel gelijke behandeling mannen en vrouwen
Er ligt een wetsvoorstel waarin werkgevers verplicht worden aan te tonen dat voor gelijk werk ook gelijk loon wordt betaald. Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Tweede Kamer.

Hervorming concurrentiebeding
Het kabinet heeft aangekondigd het concurrentiebeding te willen hervormen. Dit door middel van een beperking van de duur (max. 1 jaar), een verplichte geografische afbakening en motivering van een zwaarwegend bedrijfsbelang en de verplichting om een vergoeding te betalen als een werknemer aan een concurrentiebeding wordt gehouden. Het is nog niet bekend wanneer het conceptwetsvoorstel af zal zijn.

Verder zijn de internet consultaties van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden en de Wet verbetering zekerheid flexkrachten inmiddels gesloten. Over deze concept-wetvoorstellen zullen wij u later nader informeren.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact op met cats@boontje.nl

Tekst: Rosa Cats