Door Rosa Cats
05 september 2023

Actueel Liefde op het werk

De wet kent geen verbod op (liefdes)relaties op de werkvloer. De gevolgen van (beëindigde) relaties kunnen groot zijn voor zowel werkgever en de betrokken werknemer(s). Het is daarom zinvol voor werkgevers hier beleid over op te stellen.

Bij relaties tussen werknemers geldt dat werknemers tot op zekere hoogte recht op privacy hebben. Artikel 8 EVRM bepaalt dat ‘een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie’ en artikel 10 van de Grondwet bepaalt dat: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer’. Deze rechten hebben geen onbeperkte werking, inbreuken kunnen onder omstandigheden worden gerechtvaardigd. Werkgevers kunnen dus maar tot op een bepaalde hoogte de verplichting opleggen aan werknemers om hierover informatie te verschaffen.

In hoeverre een inbreuk op bovenstaande rechten gerechtvaardigd is, is onder andere afhankelijk van de vraag tussen wie de relatie is. Zo zal het sneller gerechtvaardigd zijn om het recht op privacy in te perken als het een relatie betreft tussen werknemers die in een afhankelijkheidsverhouding staan, dan wanneer werknemers op hetzelfde functieniveau werken.

Het is van belang om in het beleid onderscheid te maken tussen het soort relatie. Bij het soort relatie kan worden gedacht aan relaties tussen werknemers al dan niet waartussen een afhankelijkheidsrelatie bestaat, maar er kan ook worden gedacht aan relaties met bijvoorbeeld concurrenten en/of klanten/cliënten/patiënten.

Wij adviseren je graag over het opstellen van een gedragscode of clausule in het personeelshandboek over liefde op werkvloer en de verhouding met privacy. Neem contact op via info@boontje.nl.

Tekst: Rosa Cats