Door Nienke Zwijnepoel
19 september 2023

Actueel Geen handtekening vereist voor de geldigheid van een vaststellingsovereenkomst

De kantonrechter te Bergen op Zoom boog zich recent over een zaak waarin de werkgever stelde dat er overeenstemming was bereikt over de in die zaak te sluiten beëindigingsovereenkomst. Partijen waren met elkaar in onderhandeling naar aanleiding van diverse klachten en signalen van (herhaaldelijk) grensoverschrijdend en verwijtbaar gedrag van een werknemer. Nadat partijen over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst hebben onderhandeld, stuurt de advocaat van de werknemer de volgende tekst aan de werkgever: “Graag hoor ik zo mogelijk nog vandaag of u op basis van het vorenstaande de vaststellingsovereenkomst kunt uitwerken.” De werkgever geeft op 1 augustus 2022 aan akkoord te zijn met de voorgestelde einddatum en stuurt de beëindigingsovereenkomst toe aan de werknemer. De werknemer geeft echter plotseling aan de beëindigingsovereenkomst niet te zullen ondertekenen.

Volgens de kantonrechter hebben partijen op 1 augustus 2022 overeenstemming bereikt. De werkgever en werknemer waren enkel nog verdeeld over de einddatum en hierover is op 1 augustus 2022 overeenstemming bereikt. De overige voorwaarden van de beëindigingsovereenkomst zijn uitgebreid per mail aan bod gekomen en daarover bestond overeenstemming. Dit maakt dat het ondertekenen enkel een formaliteit is. Hoewel de werknemer de overeenkomst niet heeft ondertekend, is tussen partijen overeenstemming bereikt.

Artikel 7:670b BW schrijft voor dat een beëindigingsovereenkomst slechts geldig is indien deze schriftelijk is aangegaan. In de praktijk doet zich vaak de vraag voor of dit betekent dat de overeenkomst ook daadwerkelijk moet zijn ondertekend. De kantonrechter te Bergen op Zoom bevestigt dat dit niet zonder meer het geval is. In deze kwestie geeft de onderliggende correspondentie invulling aan het schriftelijkheidsvereiste. In sommige gevallen kan bijvoorbeeld per e-mail al overeenstemming zijn bereikt. Let wel op, dat op het moment van overeenstemming ook de bedenktermijn gaat lopen. Wanneer deze verstreken is, kan de ontbinding niet meer worden ingeroepen.

Tekst: Nienke Zwijnepoel