Door Lucine Meijers
12 september 2023

Actueel De reikwijdte van het informatierecht van de OR

Artikel 31 WOR verplicht de ondernemer om aan de OR tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De kantonrechter Nijmegen, boog zich recent over een zaak waarin zorgorganisatie Pluryn weigerde te voldoen aan een verzoek van de OR om diverse (financiële) informatie te verstrekken. Partijen verschillen van mening over de vraag in hoeverre Pluryn gehouden is om de OR desgevraagd van informatie te voorzien over de afdelingen waarvoor hij is ingesteld als de COR die informatie reeds heeft verkregen/verkrijgt en hierover medezeggenschapsrechten kan uitoefenen.

De kantonrechter volgt de OR in het betoog dat het feit dat bepaalde informatie met de COR wordt gedeeld en hij hierover in de gelegenheid wordt gesteld zijn medezeggenschapsrechten uit te oefenen, niet in de weg staat aan een dergelijk verzoek van de OR die ook zijn medezeggenschapsrechten kan uitoefenen.

In het algemeen betekent dit dat de OR, naast de COR, een eigenstandige positie heeft over de onderdelen van de organisatie waarvoor hij in het leven is geroepen en daarom zelf kan bepalen over welke onderwerpen hij informatie wenst te verkrijgen en welke hij geagendeerd wil zien in overlegvergaderingen. De OR zal wel op hoofdlijnen duidelijk moeten maken waarom hij bepaalde informatie redelijkerwijs nodig heeft voor zijn taakuitoefening. Hoe gedetailleerder de gevraagde informatie is, des te meer van die onderbouwing wordt verwacht. Dit had de OR volgens de kantonrechter echter onvoldoende gedaan door enkel in algemene bewoordingen zijn beweegredenen toe te lichten.

Al met al reikt het informatierecht van de OR ver. De OR zal echter wel voldoende duidelijk moeten maken waarom hij de verzochte informatie redelijkerwijs nodig heeft voor zijn taakuitoefening.

Heb je vragen over de medezeggenschapsrechten van de OR? Neem dan gerust contact met ons op via info@boontje.nl of onze website: https://boontje.nl/

Tekst: Lucine Meijers