Door Vera Schröder
11 augustus 2023

Actueel Loondoorbetaling voor de zieke werknemer

Werkgevers opgelet: per 1 juli 2023 geldt er slechts nog een loondoorbetalingsverplichting van 6 weken voor de AOW-gerechtigde werknemer die arbeidsongeschikt is.

Tot 1 juli 2023 was deze periode nog 13 weken. Deze verkorte loondoorbetalingsverplichting komt voort uit de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd die sinds 1 januari 2016 van kracht is.

Niet iedere AOW-gerechtigde werknemer wil met pensioen. Ook de bereidheid van werkgevers om AOW-gerechtigden in dienst te houden groeit. De wetgever heeft op deze ontwikkeling willen inspelen en heeft dat gedaan door invoering van bovengenoemde wet. Daarbij heeft de wetgever het spanningsveld tussen het wegnemen van belemmeringen voor het doorwerken na de AOW-leeftijd enerzijds, en het risico van verdringing van nog niet AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt anderzijds, in ogenschouw genomen. Onderdeel van deze wet is de verkorte loondoorbetalingsplicht voor arbeidsongeschikte AOW’ers.

Door deze inkorting beoogt de wetgever een van de belemmeringen voor het in dienst nemen/houden van AOW’ers weg te nemen. Veel werkgevers vrezen voor langdurige uitval door arbeidsongeschiktheid van deze groep werknemers. Hoewel deze angst natuurlijk niet terecht hoeft te zijn, heeft de wetgever deze belemmering toch willen wegnemen. Door de loondoorbetalingsverplichting te beperken tot 6 weken, wordt het financiële risico van de werkgever aanzienlijk beperkt en hoeft dat niet in de weg te staan aan een uitstel van of het actieve pensioen van de werknemer.

Tekst: Vera Schröder