Door Dianne van Moerkerk & Lucine Meijers
23 mei 2022

Arbeidsongeschiktheid Zieke werknemer die voldoet aan re-integratieverplichtingen toch ontslagen

Ondanks een andersluidend deskundigenoordeel, oordeelde de kantonrechter Groningen recent dat een zieke werknemer ernstig tekortschoot in haar re-integratieverplichtingen (ECLI:NL:RBNNE:2022:1296).

De werknemer had zich ziek gemeld. Ze weigerde vervolgens werkzaamheden te verrichten die door de bedrijfsarts als passend werden geoordeeld en zegde meermaals zonder geldige reden vervolgafspraken bij de bedrijfsarts af. Na een schriftelijke waarschuwing heeft de werkgever het loon van de werknemer gestaakt. Aangezien ze nog steeds weigerde aan haar re-integratieverplichtingen te voldoen, verzocht de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Ontbindingsverzoek wegens niet nakomen re-integratieverplichtingen
Als een zieke werknemer weigert aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen, dan kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen of nalaten te ontbinden. Hiervoor moet de werkgever dan wel eerst de werknemer schriftelijk hebben aangemaand tot nakoming van de re-integratieverplichtingen en, als dit ook niet heeft geholpen, het loon hebben gestaakt. Daarnaast is de werkgever verplicht aan de kantonrechter een deskundigenoordeel van UWV te overleggen, tenzij het overleggen van deze verklaring in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd. In de kwestie die bij de kantonrechter Groningen voorlag, leidde dit deskundigenoordeel tot een ongunstig oordeel voor de werkgever. In het deskundigenoordeel oordeelde de arbeidsdeskundige namelijk dat de re-integratie-inspanningen van de werknemer voldoende waren geweest.

Deskundigenoordeel geen doorslaggevende betekenis
Alhoewel de wetgever met het laten uitvoeren van het onderzoek door een deskundige van UWV de onafhankelijkheid en onpartijdigheid heeft willen waarborgen, is naar het oordeel van de kantonrechter Groningen niet beoogd aan dit deskundigenoordeel doorslaggevende betekenis toe te kennen. Ook andere deskundigenverklaringen en gegevens zijn relevant bij de beslissing of een werknemer aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan, hetgeen reden kan zijn aan het deskundigenoordeel van de arbeidsdeskundige van UWV voorbij te gaan.

Zo volgt de kantonrechter de arbeidsdeskundige niet in zijn oordeel dat de beslissing van werknemer om niet naar de bedrijfsarts te gaan moet worden gezien in het licht van een voor haar reeds lange tijd voortdurende periode van stresserende werkomstandigheden en op basis van haar eerdere ervaring met de bedrijfsarts die in haar beleving niet prettig is verlopen. De kantonrechter achtte daarbij relevant dat de werknemer zelf heeft aangegeven dat haar ziekmelding niet kon worden gerelateerd aan spanningen op het werk. Verder oordeelde de kantonrechter dat het enkele feit dat het eerste consult met de bedrijfsarts in de beleving van werknemer niet prettig is verlopen, geen rechtsgeldige reden is om vervolgafspraken af te zeggen.

De kantonrechter volgt de arbeidsdeskundige evenmin in zijn oordeel dat de re-integratieverplichtingen bij de werknemer ondergesneeuwd zijn geraakt. Onder verwijzing naar een schriftelijke waarschuwing van de werkgever oordeelde de kantonrechter dat het de werknemer volstrekt helder was dat zij met haar re-integratiewerkzaamheden moest beginnen.

Een ander aspect dat de arbeidsdeskundige heeft genoemd is het tussen partijen ontbreken van het wettelijk vereiste plan van aanpak. De arbeidsdeskundige oordeelde dat dit plan voor werknemer verhelderend had kunnen zijn. De kantonrechter oordeelt daarover dat de werkgever in overeenstemming met de werknemer een plan van aanpak op moet stellen. De werkgever kan dus niet eenzijdig een plan van aanpak opstellen. Uit correspondentie volgt dat de werkgever een (concept)plan van aanpak aan de werknemer heeft gestuurd, maar dat de werknemer weigerde dit plan te tekenen zonder daarbij inhoudelijke redenen aan te voeren. Dat er geen definitief plan van aanpak is opgesteld ligt naar het oordeel van de kantonrechter daarom in de risicosfeer van de werknemer.

Al met al oordeelde de kantonrechter dat de zieke werknemer dusdanig ernstig is tekortgeschoten in haar re-integratieverplichtingen, dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Ze maakt geen aanspraak op een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Conclusie
Aldus hoeft een voor de werknemer gunstig deskundigenoordeel, niet aan een ontbindingsverzoek van de werkgever in de weg te staan. Indien uit documenten voldoende redenen blijken om aan het deskundigenoordeel voorbij te gaan, kan dit alsnog leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Heeft u een werknemer die niet voldoet aan zijn/haar re-integratieverplichtingen en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Of bent u ziek en in conflict met uw werkgever over de re-integratie? Neem dan gerust contact op met Dianne van Moerkerk (vanmoerkerk@boontje.nl) en/of Lucine Meijers (meijers@boontje.nl).