Door Björn Schouten &
16 december 2021

NOW NOW 5: Veel van hetzelfde, maar toch anders

Het kabinet heeft als gevolg van de op 26 november 2021 aangekondigde verzwaring en verlenging van de contactbeperkende maatregelen besloten de NOW-regeling te heropenen voor twee maanden. Sinds maandag 13 december jl. is het mogelijk om op de website van het UWV een aanvraag voor de NOW 5-regeling in te dienen. Met NOW 5 (ook wel: de zevende aanvraagperiode) kunnen bedrijven een loonsubsidie aanvragen voor het loon van werknemers in de periode november en december 2021. Boontje Advocaten zet de hoofdlijnen van deze regeling voor u uiteen.

Omzetverlies
De hoogte voor de compensatie wordt vastgesteld aan de hand van het omzetverlies. Net als bij de vorige NOW-regelingen, komt een werkgever bij NOW 5 in aanmerking voor subsidie indien hij minstens 20% omzetverlies lijdt. Nieuw in NOW 5 is dat ook bedrijven die ná februari 2020 zijn gestart NOW-subsidie kunnen ontvangen.

Het omzetverlies wordt berekend door de omzet in november en december 2021 te vergelijken met (een zesde van) de gemiddelde omzet in 2019. Voor bedrijven die na 1 januari 2019 zijn opgestart of een overname hebben gedaan, gelden wel andere referentieperioden. Anders dan bij NOW 2 tot en met 4, is er dus geen keuzemogelijkheid meer voor de werkgever voor de meetperiode van omzetverlies; in elk geval wordt gekeken naar de omzet in november en december 2021.

Waar het onder NOW 1, 2 en 3 nog mogelijk was om een omzetverlies van 100% door te geven, is het op te geven omzetverlies in NOW 5, evenals voor NOW 4, begrensd. Voor de berekening van de tegemoetkoming van NOW 5 geldt een maximaal omzetverlies van 90%. Indien een werkgever meer dan 80% omzetverlies lijdt, dan kan dit bij de aanvraag voor de definitieve berekening van de subsidie worden doorgegeven.

 Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming op basis van NOW 5 is gebaseerd op de loonsom van september 2021 en het verwachte percentage omzetverlies dat de werkgever in de aanvraag heeft ingevuld over de gekozen periode. De hoogte van de tegemoetkoming wordt in grote lijnen op dezelfde manier berekend als voor NOW 4.

Om de te verwachten tegemoetkoming te berekenen wordt de totale loonsom van september 2021, exclusief vakantiegeld, dertiende maand of eindejaarsuitkering in aanmerking genomen (gemaximeerd op € 9.813 per werknemer per maand), en vervolgens verhoogd met 40%. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het verwachte percentage omzetverlies (gemaximeerd op 80%.) De tegemoetkoming per maand is gelijk aan 85% van dat bedrag. Daarvan wordt 80% procent van het bedrag als voorschot betaald. Dat voorschot wordt in één keer betaald.

Er vindt bij de definitieve vaststelling een verrekening plaats als blijkt dat de loonsom in de maanden van de loonsubsidie met meer dan 15% is gedaald ten opzichte van september 2021. Dit maakt het voor werkgevers (beperkt) mogelijk te reorganiseren zonder dat dit nadelige consequenties heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming. Voor NOW 4 gold een maximumpercentage van 10%.

Verplichtingen

Voor NOW 5 gelden grotendeels dezelfde verplichtingen als bij zijn voorgangers, waarvan we de belangrijkste hieronder uitlichten.

 

  1. Allereerst heeft de werkgever een meldingsplicht als hij een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag. Deze verplichting geldt indien een ontslagaanvraag wordt ingediend tussen 27 november 2021 en 31 december 2021. De verplichting geldt ook als de aanvraag slechts wordt gedaan voor ontslag van één werknemer. De werkgever moet dit uiterlijk op 31 januari 2022 melden via de UWV Telefoon NOW. Het UWV zal dan samen met de werkgever kijken hoe hij zijn werknemers zo goed mogelijk kan begeleiden naar ander werk. Let op: als een werkgever nalaat om de melding te maken, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.

 

  1. Daarnaast geldt nog steeds de algemene inspanningsplicht om werknemers te begeleiden naar ander werk als deze het bedrijf zullen verlaten, ook als er geen sprake is van een bedrijfseconomische reden. Deze algemene inspanningsverplichting is dus niet alleen bedoeld voor werknemers voor wie de werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, maar voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, behalve in geval van pensionering van de werknemer. Zij geldt dus ook voor de werknemers van wie het dienstverband niet wordt voortgezet na het aflopen van een tijdelijk contract of voor werknemers met wie overeenstemming wordt bereikt over beëindiging met wederzijds goedvinden.

 

  1. Voor NOW 5 geldt verder, vergelijkbaar met NOW 2 tot en met 4, dat elk bedrijf dat subsidie ontvangt vanuit de NOW, en een voorschot of definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer ontvangt, geen bonussen aan directie en bestuur mag uitkeren, geen dividend aan aandeelhouders mag uitkeren en geen eigen aandelen mag inkopen over 2021. Let op: de beperking ziet op dividend, bonussen en aandelen over 2021, het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd. Het maakt hierbij niet uit in welk jaar de bonussen worden uitbetaald. Indien de werkgever in strijd met deze verplichting handelt, wordt de NOW-subsidie op nihil gesteld, ongeacht de hoogte van de bonus. Het handelen in strijd met deze verplichting heeft dus grote gevolgen. Gaat het om een aanvraag waarbij het omzetverlies op werkmaatschappij-niveau wordt gemeten, dan geldt deze verplichting, ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag, ook voor het gehele concern (inclusief de moedermoedermaatschappij). Ook voor de andere ondernemingen binnen het concern geldt dan dat er geen dividend of andere winstuitkering aan aandeelhouders mag worden uitgekeerd, en dat er geen eigen aandelen mogen worden ingekocht binnen de groep. Het verbod op het uitkeren van bonussen ziet binnen de groep slechts op de Raad van Bestuur, bestuur en directie van het groepshoofd of de moedermaatschappij en de rechtspersoon die aanvraagt.

 

  1. Ook de in NOW 4 geïntroduceerde aanvullende voorwaarde voor bedrijven waar het voorschot of de definitieve tegemoetkoming meer dan € 125.000 bedraagt ten aanzien van het bonus- en dividendbeleid geldt in NOW 5. Deze voorwaarde houdt in dat wanneer een werkgever een aanvraag doet voor NOW 5, deze net als bij NOW 4 verplicht is om een overeenkomst te sluiten met ten minste één belanghebbende vereniging van werknemers waarin schriftelijke afspraken zijn vastgelegd over het (algemene) bonus- en dividendbeleid. De overeenkomst is verder vormvrij, zodat werkgevers en belanghebbende partijen de overeenkomst kunnen toespitsen op de specifieke situatie van het bedrijf dat NOW aanvraagt. Let op: als de werkgever geen overeenkomst sluit zal de subsidie op grond van ook op nihil worden vastgesteld. Het is van belang dat werkgevers dit beleid schriftelijk vastleggen. Deze voorwaarde is een aanvulling op, en komt niet in plaats van, de reeds geldende verplichtingen omtrent het niet mogen uitkeren van bonussen aan beleidsbepalers, dividend en het niet inkopen van eigen aandelen. Deze verplichtingen blijven onverminderd van kracht. Als een werkgever, bijvoorbeeld een werkmaatschappij of eventueel zelfs het concern, al is gebonden aan de verplichting tot het niet uitkeren van bonussen aan directie en bestuur of dividenden, dan zal óók een overeenkomst gesloten moeten worden.

 

  1. Tot slot zal bij de aanvraag tot vaststelling van NOW 5 een derdenverklaring moeten worden overgelegd indien een voorschot tussen de € 40.000 en € 125.000, of een definitieve tegemoetkoming tussen de € 40.000 en € 125.000 wordt ontvangen. Bij een voorschot of een definitieve tegemoetkoming van meer dan €125.000 is een accountantsverklaring verplicht.

 

Vragen?

Heeft u vragen over NOW 5 of een van de andere NOW-regelingen? Neem dan contact op met Björn Schouten (schouten@boontje.nl) of Yillis Smit (smit@boontje.nl). Dat kan ook via 020 -572 71 90.