Door Björn Schouten &
02 juni 2021

Actueel Arbeidsmarktadvies SER

Arbeidsmarktadvies SER

Vandaag, 2 juni 2021, heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een ontwerpadvies gepresenteerd. In dit advies doet de SER aanbevelingen voor het Nederlands sociaal economisch beleid. Onderdeel daarvan zijn aanbevelingen met betrekking tot de Nederlandse arbeidsmarkt. De voorzitters van de vakbonden FNV en CNV en de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland ondersteunen dit advies. Het ontwerpadvies is nog niet definitief vastgesteld; het wordt nog ter instemming voorgelegd aan de leden van de sociale partners. Hoewel het advies de arbeidsrechtelijke regels nog niet wijzigt, zou dit akkoord een belangrijke basis kunnen vormen voor de hervormingen van het Nederlandse arbeidsrecht. Het is echter aan de wetgever om te besluiten welke adviezen daadwerkelijk worden overgenomen.

De SER doet de regering een aantal met elkaar samenhangende aanbevelingen, met als doel het vergroten van de zekerheid van werk en inkomen, het wendbaarder maken van de economie, het herstellen van het vertrouwen in de overheid en het creëren van meer kansengelijkheid. Voor de arbeidsmarkt betekent dit dat flexwerken wordt beperkt en dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (weer) de norm wordt. Hieronder vindt u de voor de arbeidsmarkt belangrijkste aanbevelingen van de SER:

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen maximaal drie keer worden overeengekomen. De onderbrekingstermijn van ten hoogste 6 maanden wordt afgeschaft. Evenmin zijn er afwijkingen mogelijk bij CAO.

Oproepcontracten verdwijnen en worden vervangen door basiscontracten. Werkgevers moeten met werknemers ten minste een kwartaalurennorm overeenkomen. De uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting voor oproepkrachten komt in de huidige vorm te vervallen.

Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de andere werknemers. Voor uitzendkrachten wordt de maximale duur van het zogenaamde uitzendbeding beperkt van anderhalf naar één jaar. De mogelijkheden tot flexibel werken in de CAO voor uitzendkrachten wordt beperkt.

Uitzendwerkgevers worden gecertificeerd, alvorens zij hun activiteiten op het gebied van uitzendarbeid kunnen voortzetten.

In de Code verantwoord arbeidsmarktgedrag worden ongewenste vormen van contracting geadresseerd. In deze code zullen regels worden opgenomen over uitbesteding, allocatie van werk en andere vormen van driehoeksrelaties en zal aandacht worden besteed aan prijs en kwaliteit van arbeid in brede zin, met inbegrip van het sociaal beleid.

Voor zelfstandigen gaat er een rechtsvermoeden van werknemerschap gelden bij een tarief onder het maximumdagloon (ex 30,- a 35,- euro per uur). Het is aan de opdrachtgever om te bewijzen dat de zelfstandige geen werknemer is. Daarnaast worden zelfstandigen verplicht zich te verzekeren tegen langdurige arbeidsongeschiktheid.

De arbeidsduur kan eenzijdig door de werkgever worden verlaagd (tot maximaal 20%). De werknemers krijgen het volledige loon doorbetaald. Voor 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur is de werkgever verzekerd bij het Rijk. De regeling gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten.

Voor de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van het re-integratieproces blijft de werkgever verantwoordelijk. Middels een verzekering kunnen werkgevers deze verantwoordelijkheid en bijbehorende verplichtingen overdragen.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kunnen partijen kiezen voor een einde van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van een werk-naar-werk-route. De transitievergoeding kan dan achterwege worden gelaten.

Zieke werknemers komen al bij 15% (in plaats van 35% arbeidsongeschiktheid) in aanmerking voor een WIA-uitkering. Voor het berekenen van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt er gekeken naar reële arbeidskansen, niet naar theoretische mogelijkheden.

Meer weten over het ontwerpadvies? Neem dan contact op met Björn Schouten (schouten@boontje.nl) of Laura Benner (benner@boontje.nl) telefonisch via 020 – 572 71 90.