Door Björn Schouten
13 november 2020

De ontslagaanvraag en NOW-III: de verplichting om contact op te nemen met het UWV

Sinds de inwerkingtreding van NOW-III zijn de mogelijkheden om tijdens de subsidieperiode te reorganiseren verruimd. Zo is de ontslagboete bij de aanvraag van een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen komen te vervallen. Daar staat tegenover dat op de werkgever een inspanningsverplichting rust om de werknemer te begeleiden van werk naar werk. In deze blog nemen we die inspanningsverplichting onder de loep.

Met de inwerkingtreding van NOW-III zijn de voorwaarden voor het ontvangen van loonsubsidie veranderd. Op de werkgever rust een inspanningsverplichting om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd te begeleiden naar ander werk. Deze inspanningsverplichting valt uiteen in twee onderdelen: de algemene inspanningsverplichting en de verplichting om contact op te nemen met het UWV.

De algemene inspanningsverplichting

Het toepassingsbereik van de algemene inspanningsverplichting is zeer ruim. De werkgever die het voornemen heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen, moet zich inspannen om bij te dragen aan de begeleiding van die werknemer naar ander werk. Het is niet van belang op welke manier de arbeidsovereenkomst eindigt. De verplichting geldt ook als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt of als een beëindigingsovereenkomst wordt gesloten. Ook is niet relevant wat de reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is. Zo geldt de verplichting niet alleen als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens bedrijfseconomische redenen, maar ook als sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Alleen een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens pensionering van de werknemer is van de inspanningsverplichting uitgezonderd. Verder is de algemene inspanningsverplichting niet aan een specifieke periode verbonden, zodat het niet van belang is of de arbeidsovereenkomst eindigt binnen de subsidieperiode of daarbuiten. Zodra het voornemen tot beëindiging bestaat ontstaat de verplichting. Het lijkt er niet op dat de algemene inspanningsverplichting veel om het lijf heeft. Te denken valt aan het voeren van een persoonlijk gesprek met de werknemer waarin hem wordt gewezen op de mogelijkheden die het sociaal pakket van het kabinet biedt. Ook kan worden gedacht aan het voeren van gesprekken met de vakbonden of de OR over mogelijkheden rondom werk naar werk begeleiding, zonder dat daar een resultaatsverplichting aan gekoppeld is.

Bij de aanvraag van de definitieve vaststelling van de subsidie hoeft geen verklaring te worden overgelegd waaruit blijkt dat de werkgever aan de algemene inspanningsverplichting heeft voldaan. Verder is aan de niet-naleving van de algemene inspanningsverplichting geen specifieke sanctie verbonden. Wel geldt de algemene regel dat zolang de subsidie nog niet definitief is vastgesteld, een voorschot geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd als de werkgever niet aan de algemene verplichtingen voor subsidieverlening voldoet.

De verplichting om contact op te nemen met het UWV

Als er een ontslagaanvraag wordt gedaan op grond van bedrijfseconomische redenen rust op werkgevers de specifieke verplichting om tijdens het subsidietijdvak contact op te nemen met de UWV telefoon NOW (artikel 12 lid e NOW-III). Tijdens dit gesprek zal het UWV informeren of de werkgever ondersteuning nodig heeft bij de begeleiding van de werknemer naar ander werk. De werkgever zal vervolgens met de betrokken partijen (waaronder de werknemer) moeten bespreken welke begeleiding passend wordt geacht. Van de werkgever kan worden verwacht dat hij gebruikt maakt van het sociaal pakket dat beschikbaar is gesteld voor de begeleiding van werknemers naar een nieuwe baan. Als bij de subsidietoekenning blijkt dat de werkgever geen contact heeft opgenomen met het UWV, zal de totale subsidie met 5% worden gekort.

Let op! De verplichting om contact op te nemen met het UWV geldt als de werkgever een ontslagaanvraag indient. Dat wil zeggen dat het indienen van een a-formulier al tot gevolg heeft dat de werkgever aan deze verplichting moet voldoen. De verplichting komt niet te vervallen als de werkgever het a-formulier (of de complete aanvraag) laten weer intrekt en/of de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.  

De verplichting geldt voor elk afzonderlijk subsidietijdvak. Dit betekent dat de werkgever in elke subsidietranche opnieuw contact moet opnemen met het UWV, als in die tranche ontslagaanvragen zijn ingediend. De controle van het UWV zal daarnaast per loonheffingennummer (onderneming of onderdeel van een onderneming) plaatsvinden. Als er binnen één loonheffingennummer gedurende één subsidietijdvak voor meerdere werknemers een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen wordt ingediend, volstaat het als de werkgever één keer contact op neemt met het UWV.

Meer weten?

Neem dan contact op met Yvette Dissel (dissel@boontjadvocaten.nl) of Björn Schouten (schouten@boontjadvocaten.nl). Dat kan ook telefonisch via 020-572 7190.