01 oktober 2020

Reorganisatie Reorganiseren: bezint eer u begint

Reorganiseren stap 1: Kies de juiste reden

Eerder deze maand hebben wij naar aanleiding van het Boontje reorganisatie-stappenplan een blogserie aangekondigd. Hieronder vindt u onze infographic, waarin de te nemen stappen en het tijdspad schematisch staan weergegeven.

In deze blog staat stap 1 centraal: de reden. Als een werkgever wilt reorganiseren, is UWV de bevoegde autoriteit. UWV verleent alleen toestemming als de werkgever kan aantonen dat sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden. De Uitvoeringsregels van UWV lichten toe dat er zes verschillende bedrijfseconomische redenen zijn op basis waarvan een werkgever de noodzaak voor het verval van een arbeidsplaats kan onderbouwen. Een combinatie van redenen is uiteraard ook mogelijk. Welke reden de werkgever kiest, bepaalt welke (mate van) informatie is vereist. Met de keuze voor de ontslagreden wordt als het ware de koers van de reorganisatie bepaald. Het is daarom belangrijk om van te voren zorgvuldig te bepalen welke reden(en) het meest geschikt is in uw situatie. Lees hier meer over de vier belangrijkste bedrijfseconomische redenen en het beoordelingskader van het UWV.

Slechte financiële situatie

Indien u kiest voor ‘slechte financiële situatie’, dient u aan de hand van de financiële kerngegevens van de afgelopen drie boekjaren aan te tonen dat er geruime tijd sprake is van een financiële malaise. Daarnaast moet u aan de hand van prognoses bij gewijzigd en ongewijzigd beleid aantonen dat een reorganisatie de aangewezen oplossing is. Voordat u deze reden kiest, is het daarom belangrijk (i) om te bepalen of u de gevraagde financiële kerngegevens wil/kan delen; (ii) of uw financiële kerngegevens ook daadwerkelijk afdoende aangeven dat sprake is van een slechte of slechter wordende financiële situatie; en (iii) of de prognoses het herstel van de financiële gezondheid in verhouding tot de proportionaliteit van de arbeidskostenbespreking kunnen staven. Let op, als uw onderneming tot een groep van ondernemingen behoort en de oorzaak ligt ook óf alleen bij de groep dan moeten ook de financiële kerngegevens van de groep worden verstrekt.

Structurele werkvermindering

Indien u wilt reorganiseren omdat er feitelijk sprake is van structurele overbezetting dan ligt de reden ‘werkvermindering’ voor de hand. U zult dan moeten aantonen dat er sprake is van structurele fluctuaties in het werkaanbod en dat het in het kader van een doelmatige bedrijfsvoering niet verantwoord is het werknemersbestand te behouden. U zult moeten laten zien dat u zich enerzijds heeft ingespannen het werkaanbod (terug) op peil te krijgen en anderzijds dat er geen andere mogelijkheden zijn, zoals een andere inrichting van de organisatie, om de fluctuaties op te vangen.

Organisatorische en/of technologische veranderingen

Bij de derde reden, de organisatorische en/of technologische veranderingen, staat de doelmatige bedrijfsvoering centraal. U zult moet aantonen dat u het in het kader van een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk acht maatregelen te treffen waardoor arbeidsplaatsen komen te vervallen. Dit kan worden ingegeven door een slechte of slechter wordende financiële situatie, maar dat hoeft niet. Indien u werkzaamheden gaat uitbesteden is ook sprake van organisatorische veranderingen. U kunt deze reden ook kiezen, indien u meent dat een strategische heroriëntatie op de markt is vereist om zodoende sneller en eenvoudiger op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen. Een reden die zich bij uitstek leent voor de “nieuwe corona werkelijkheid” en in de praktijk regelmatig wordt aangevoerd. Het voordeel van deze reden is dat niet alle financiële of omzetgegevens verstrekt hoeven te worden.  

Bedrijfssluiting

In het geval dat u activiteiten definitief gaat beëindigen, kunt u kiezen voor de reden bedrijfssluiting. De reden hiervoor kan zakelijk van aard zijn (slechte financiële situatie of werkvermindering) of meer persoonlijk van aard (leeftijd, gezondheid, gebrek aan opvolging). Op basis van informatie over de bestemming van het bedrijfspand, de activa en het klantenbestand moet u aantonen dat de werkzaamheden van de onderneming daadwerkelijk en definitief worden beëindigd. Voorts moet u toelichten of voortzetting van de onderneming, via overgang van onderneming bijvoorbeeld, mogelijk is. Overigens, indien u de activiteiten elders voortzet, in binnen- of buitenland, dan is geen sprake van bedrijfssluiting maar van een bijzondere vorm van organisatorische veranderingen.

Als u een reorganisatie overweegt, denk dus goed na over welke reden of combinatie van redenen u kiest. Het is daarbij niet alleen van belang dat de reden aansluit bij uw overwegingen om te reorganiseren, maar ook beschikbare c.q. benodigde gegevens om deze reden(en) aan te tonen, spelen een belangrijke rol. Het devies luidt dus ook: “bezint eer u begint”.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de te nemen stappen bij een reorganisatie of heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? Neem dan contact op met Yvette Dissel (dissel@boontje.nl) of Stéphanie Spoelder (spoelder@boontje.nl). Dat kan ook telefonisch via 020 – 572 7190. Ons Corona Reorganisatie Team staat voor u klaar.

Auteurs: Yvette Dissel, Stéphanie Spoelder

Categorieën: Reorganisatie