Door Yvette Dissel
04 september 2020

NOW What’s new? NOW 3.0 blijft (beperktere) tegemoetkoming in loonkosten verstrekken, maar maakt reorganiseren mogelijk.

NOW 2.0 loopt 1 oktober af, maar voor veel werkgevers is juist nu steun van essentieel belang en is het noodzakelijk om in te spelen op de nieuwe economische situatie.Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober, maar de regeling wijkt op een aantal punten af van de bestaande regeling. In deze blog zullen we de belangrijkste wijzingen van NOW 3.0 ten opzichte van NOW 2.0 uiteenzetten. We sluiten af met een overzicht van de drie tijdvakken.

Wat zijn de belangrijkste wijzigen ten opzichte van NOW 2.0?                                                                      

  • NOW 3.0 geldt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (drie  tijdvakken van drie maanden met aangepaste voorwaarden).
  • Voor het eerste tijdvak geldt een omzetdalingseis van 20% (gelijk aan NOW 2.0). Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling gaat vanaf het tweede tijdvak (januari t/m juni 2021) omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De correctie op de subsidie bij een loonsomverlaging wordt dus gedeeltelijk ingeperkt.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal het dagloon (in plaats van tweemaal het dagloon).
  • De korting die in NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten. Wel blijft het bonus- en dividendverbod onverminderd van kracht. Tot wanneer dit verbod van kracht blijft is nog niet duidelijk.

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op NOW 1.0 of  NOW 2.0, kan de werkgever gebruik maken van NOW 3.0. Net als bij NOW 1.0 en NOW 2.0 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.    

Hoe zat het ook al weer met ontslagboete en het verlagen van de loonsom onder NOW 2.0?     

Eerder wezen wij erop dat een werkgever een ontslagboete riskeert indien in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020, de periode waarop NOW 2.0 ziet, een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen indient en niet tijdig, binnen vijf werkdagen, intrekt. Bij vaststelling van de subsidie zal in dat geval 90% van de loonsom van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd op de subsidie in mindering worden gebracht. Er wordt bij het verbod om een ontslagaanvraag in te dienen geen onderscheid gemaakt naar het type bedrijfseconomische redenen: iedere zogeheten ‘a-grond’ valt onder dit verbod.

Daarnaast is in NOW 2.0 bepaald dat het totale subsidiebedrag met 5% wordt verminderd als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de WMCO doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. Het maakt voor deze boete niet uit voor hoeveel werknemers een ontslagaanvraag is ingediend; indien de drempel van 20 wordt gehaald wordt de boete opgelegd. Voor toepassing van de verlaging is niet vereist dat de ontslagaanvragen voortvloeien uit de WMCO-melding; de voorwaarden worden los van elkaar beoordeeld.

NOW 2.0 staat er niet aan in de weg dat arbeidsovereenkomsten om andere redenen worden beëindigd. Het ontslagverbod ziet bijvoorbeeld niet op een ontbinding vanwege disfunctioneren of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook een beëindiging met wederzijds goedvinden is onder NOW 2.0 mogelijk. Wel heeft de overheid nadrukkelijk aangegeven dat zij verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Om die reden is in de regeling een correctie geïntroduceerd. Als de gemiddelde loonsom over de maanden juni, juli, augustus en september lager is dan de loonsom over maart 2020 (of, als daar geen gegevens over beschikbaar zijn, november 2019), wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

Beperkte gevolgen verlaging loonsom en geen ontslagboete onder NOW 3.0    

De werkgever kan ook onder NOW 3.0 een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Deze tegemoetkoming is gemaximeerd op een percentage van de totale loonsom. De werkgever ontvangt de maximale tegemoetkoming bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling zal ook de tegemoetkoming naar rato lager uitvallen.. De maximale vergoeding wordt zoals gezegd per tijdvak langzaam afgebouwd: in het eerste tijdvak – vanaf 1 oktober – bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%.

Tegelijkertijd wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder dat dit een verlaging van de subsidie tot gevolg heeft. Het vrijstellingspercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage loopt op van 10% in het eerste tijdvak naar 15% in het tweede tijdvak en 20% in het derde tijdvak. Voor werkgevers betekent dit niet alleen dat de mogelijkheid kan worden aangegrepen om te kiezen voor natuurlijk verloop (het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd en het niet invullen vacatures die openvallen), maar het is onder omstandigheden ook mogelijk om een loonoffer te vragen. 

Verder wordt de korting die in NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag losgelaten. Vooral dit laatste biedt werkgever de mogelijkheid om vanaf oktober ook te reorganiseren zonder dat dit direct nadelige gevolgen heeft voor de subsidie. In ons volgende blog zullen we u nader informeren over de te nemen stappen bij een reorganisatie.

Tijdvakken in overzicht

Tijdvak 1 (oktober, november, december 2020)

•             Subsidiepercentage: 80%

•             Omzetdaling: 20%

•             Vrijstellingspercentage daling loonsom: 10%

•             Maximum per werknemer: 2x dagloon

•             Ontslagboete a-grond: Nee

•             Bonus- dividendverbod: Ja

Tijdvak 2 (januari, februari, maart 2021);

•             Subsidiepercentage: 70%

•             Omzetdaling: 30%

•             Vrijstellingspercentage daling loonsom: 15%

•             Maximum per werknemer: 2x dagloon

•             Ontslagboete a-grond: Nee

•             Bonus- dividendverbod: Ja

Tijdvak 3 (april, mei, juni 2021);

•             Subsidiepercentage: 60%

•             Omzetdaling: 30%

•             Vrijstellingspercentage daling loonsom: 20%

•             Maximum per werknemer: dagloon

•             Ontslagboete a-grond: Nee

•             Bonus- dividendverbod: Ja

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 – waaronder het moment waarop het voorschot kan worden aangevraagd – worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt. We houden u op de hoogte.

Meer weten? Meer weten over NOW 3.0 of te nemen stappen bij een reorganisatie? Neem contact op met  Yvette Dissel (dissel@boontje.nl) en/of  Björn Schouten (schouten@boontje.nl). Dat kan ook telefonisch via 020 – 572 7190. Uiteraard staat ons Corona Reorganisatie Team voor u klaar bij al uw vragen op het gebied van NOW, reorganisatie en herstructurering.