08 mei 2020

Tweede wijziging NOW: Een uitzondering voor rechtspersonen in concerns!

Op 1 mei 2020 zijn er vier nieuwe wijzigingen van de NOW in werking getreden. De belangrijkste wijziging betreft rechtspersonen in een groep. De rechtspersoon kan aanvragen de omzetdaling te bepalen op basis van de cijfers van de individuele rechtspersoon. De drie kleinere wijzigingen betreffen (i)  het vervallen van de meldingsplicht aan het college B&W, in het geval er loonkostensubsidie is verstrekt op grond van art. 10d Participatiewet, (ii) het vervallen van de verplichting tot het aanleveren van een Nederlands bankrekeningnummer voor werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer, (iii) het akkoord gaan met een openbaarmaking van het subsidiedossier, in het kader  van de verplichtingen uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

De belangrijkste wijziging betreft de mogelijkheid voor rechtspersonen binnen een groep bij de subsidieaanvraag te verzoeken de omzetdaling te bepalen op basis van de cijfers van de individuele rechtspersoon. De werkgever moet dit verzoek onderbouwen met stukken, waaronder een verklaring van een accountant. Er zijn verschillende voorwaarden aan de uitzondering verbonden;

 • De subsidieaanvragen is ingediend na 1 mei 2020;
 • De rechtspersoon is geen personeels-bv;
 • Voorafgaand aan de subsidieaanvraag:
  • Sluit de werkgever een overeenkomst over werkbehoud met een vereniging van werknemers. Voor werkgevers met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord met de vertegenwoordiging van werknemers;
  • Stelt het concern een verklaring op dat tot de datum van de vergadering waarin de jaarrekening 2021 wordt vastgesteld geen dividenden, bonussen en winstdelingen worden uitgekeerd, en geen eigen aandelen zullen worden gekocht. Dit geldt voor aandeelhouders, de Raad van Bestuur en de directie van zowel het concern en als de rechtspersoon voor wie de subsidie wordt aangevraagd.
 • Andere rechtspersonen of vennootschappen binnen het concern voeren geen opdrachten of projecten uit die ten koste kunnen gaan van de rechtspersoon waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • De omzetdaling binnen het concern bedraagt minder dan 20%;
 • Als de werknemers van de rechtspersoon werkzaamheden verrichten bij een andere rechtspersoon wordt de omzet naar boven bijgesteld, op basis van de omzet en de loonkosten over 2019.
 • Voor de berekening van de omzet moet dezelfde systematiek worden gehanteerd als in de laatste vastgestelde jaarrekening voor 1 maart 2020;
 • Mutaties in de voorraden gereed product worden toegerekend aan de omzet.