20 mei 2020

NOW Hoofdlijnen van verlenging steunmaatregelen gepresenteerd

Eerder vandaag heeft het kabinet de hoofdlijnen van de verlenging van het financiële steunmaatregelenpakket gepresenteerd. De details van de regelingen worden op een later moment bekendgemaakt. In deze notitie belichten wij de hoofdlijnen van de verlengde steunmaatregelen. Zodra de details van de regelingen bekend worden, stellen wij u hiervan op de hoogte.

NOW-II

Onderdeel van het steunmaatregelenpakket vormt ook de verlengde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (‘’NOW-II’’). De NOW-II hanteert dezelfde systematiek als de oorspronkelijke regeling (‘’NOW-I’’), maar bevat ook wijzigingen.

N.B.: De NOW-I werkt – in het kort – als volgt. Een werkgever die tenminste 20% omzetverlies verwacht gedurende drie achtereenvolgende maanden (maart/april/mei, april/mei/juni of mei/juni/juli) kan voor de werknemers bij hem in dienst een compensatie voor de loonkosten in maart, april en mei 2020 krijgen. Op basis van de aanvraag voor compensatie, zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. De basis voor de berekening van de compensatie vort de loonaangifte over januari 2020. Achteraf wordt definitief vastgesteld wat de daadwerkelijke daling in omzet is geweest. Er vindt ook een correctie plaats als er sprake is van een daling van de loonsom ten opzichte van januari 2020. Indien de werkgever ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen heeft aangevraagd voor werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt, krijgt de werkgever ook een boete opgelegd. Werkgevers kunnen nog een beroep doen op NOW-I tot en met 31 mei a.s.

Deze wijzigingen in de NOW-II zijn als volgt samen te vatten:

  • De NOW-II voorziet in compensatie van de loonkosten in de maanden juni, juli en augustus 2020. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent.
  • In de NOW-II is de boete bij bedrijfseconomisch ontslag van de baan, maar in ruil daarvoor moeten bedrijven verklaren dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers een bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit is in lijn met de verplichting die al bestond op grond van de Wet melding bij collectief ontslag.
  • Bedrijven mogen over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
  • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers moeten hier bij aanvraag van de NOW-II een verklaring over afleggen.

Daarnaast heeft het kabinet heeft bekendgemaakt dat in de NOW-I de maand maart 2020 als uitgangspunt zal worden gehanteerd, als de loonsom in de maanden maart tot en mei hoger is dan in januari tot en met maart 2020. Hiermee heeft het kabinet tegemoet willen komen aan seizoensgebonden bedrijven.

Bedrijven kunnen vanaf 6 juli 2020 een aanvraag indienen voor de NOW-II.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Naast de loonkostencompensatie, kunnen bedrijven in bepaalde (zwaar getroffen) sectoren die 250 of minder werknemers in dienst hebben op basis van het nieuwe pakket van steunmaatregelen aanspraak maken op een eenmalige compensatie die kan oplopen tot maximaal € 20.000,- (belastingvrij). Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor de vaste materiële lasten tot een maximum van € 20.000,- voor de komende drie maanden. In aanmerking komen ondernemers waarvan de geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met een van de SBI-codes die u kunt vinden onder deze link.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin bedrijven belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Ondernemers die uitstel van betaling aanvragen, krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van alle belastingsoorten. Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Wel zullen zij bij uitstel langer dan drie maanden moeten verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen zullen inkopen.

Verlenging overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

De TOZO-regeling, op grond waarvan zelfstandigen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning kunnen krijgen, wordt verlengd tot en met augustus 2020. Wel zal de verlengde regeling een partnerinkomenstoets bevatten. Deze partnerinkomenstoets houdt in dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Meer vragen?

Op ieder deelgebied van het arbeidsrecht staan onze specialisten voor u klaar. U kunt hen direct benaderen, waarna zij u snel en efficiënt van praktische adviezen voorzien. Aarzel niet om contact met onze advocaten op te nemen:T +31 (0)20 572 7190