03 april 2020

Hoofd navigatie Hoe om te gaan met 2e spoor re-integratie tijdens Corona crisis?

Op 31 maart 2020 heeft UWV een addendum bij de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) in verband met Covid-19 gepubliceerd. Kort samengevat komt het erop neer dat UWV bij de beoordeling of de re-integratie in het eerste en tweede spoor voldoende is geweest, rekening zal houden met de omstandigheden die door de Corona crisis zijn ontstaan. Eigenlijk vertelt ons dat niet meer dan we al wisten, namelijk dat UWV rekening houdt met alle feiten en omstandigheden die UWV bekend zijn. Werkgevers houden dus, ondanks en naast de vele uitdagingen tijdens deze crisis, nog steeds het risico dat een gestart of te starten re-integratietraject (in eerste en/of tweede spoor) door UWV op een gegeven moment onvoldoende zal worden geoordeeld als die re-integratie tijdens en door de Corona crisis niet, niet volledig of niet meer volgens plan kan worden uitgevoerd. UWV adviseert (tussen de regels door) om een (nieuw) RIV (re-integratieverslag) op te stellen en, waar nodig, het Plan van Aanpak bij te stellen. De ultieme toets of de re-integratie voldoende is geweest, komt echter – in de meeste gevallen – na de crisis. Het is te hopen dat UWV dan voldoende mededogen zal hebben met werkgevers die op dit moment vaak al op een ander vlak alle zeilen moeten bijzetten en de re-integratie  als gevolg van de door de overheid opgelegde maatregelen en de Corona crisis, niet optimaal vorm kunnen geven.

Wij stellen ons voor dat de werkgevers van de nood een maatschappelijke deugd kunnen maken. Op veel vlakken is behoefte aan vrijwilligers om met allerhande werkzaamheden en ondersteuning bij te springen. Het gaat dan om voorlezen aan kinderen, het doen van boodschappen voor hulpbehoevenden etc. Vrijwilligerswerk kan soms gelden als re-integratieactiviteit in het tweede spoor. Het lijkt verstandig dat werkgevers die zich geconfronteerd zien met stakende re-integratiemogelijkheden, arbeidsongeschikte medewerkers die daartoe (fysiek en mentaal) in staat zijn, aansporen om niet alleen vanuit hun maatschappelijke plicht maar ook vanuit de WVP vrijwilligerswerk te doen. Die werkzaamheden kunnen dan worden aangemerkt als re-integratieactiviteiten.

Wij adviseren om in ieder geval een deskundigenoordeel bij  UWV aan te vragen waarbij de vraag dan aan UWV kan worden gesteld of de werkgever (onder de gegeven omstandigheden) voldoende aan de re-integratie doet door de betreffende medewerker op dit moment geen re-integratie, of bepaalde (vrijwilligers)werkzaamheden in het kader van het tweede spoor te laten verrichten. Zou UWV in dat deskundigenoordeel dan negatief adviseren, dan kan alsnog snel worden bijgesteld. Het lijkt ons dat UWV gelet op het voornoemd addendum, de Corona crisis en de roep om maatschappelijke betrokkenheid juist in deze tijd, een dergelijk initiatief waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt, louter met een groot enthousiasme en positief antwoord op de in het deskundigenoordeel gestelde vraag zou moeten beantwoorden.