31 maart 2020

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (Togs)

In verband met de coronacrisis maakte het kabinet op 17 maart 2020 een pakket aan uitzonderlijke maatregelen bekend. Naast de NOW-regeling (die vandaag bekend gemaakt wordt), werden ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (hierna: Tozo) en de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (hierna: Togs) aangekondigd. In deze blog informeren wij u over de inmiddels bekend gemaakte inhoud en voorwaarden van de regelingen.

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers geldt voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis financieel in de knel komen. Ook de zelfstandig ondernemer mét personeel, de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en de zelfstandige die ook nog een baan in loondienst heeft kunnen een beroep doen op deze regeling, mits zij voldoen aan de voorwaarden. De regeling bestaat uit twee voorzieningen: op grond van de Tozo kan bij de woongemeente ondersteuning worden aangevraagd in de vorm van een bijstandsuitkering voor levensonderhoud én in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal.

De uitkering bestaat uit een inkomensaanvulling tot het toepasselijke sociaal minimum (maximaal €1.500,- netto voor gehuwden en maximaal €1.050,- netto voor een alleenstaande vanaf 21 jaar) gedurende maximaal drie maanden. De regeling is gebaseerd op de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen), maar in afwijking van de Bbz wordt de levensvatbaarheid van het bedrijf niet getoetst. Een vermogenstoets vindt evenmin plaats en ook het inkomen van de partner wordt buiten beschouwing gelaten. 

De zelfstandige dient naar waarheid te verklaren dat het inkomen naar verwachting zal dalen tot onder het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. De Tozo is een tijdelijke regeling en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). De aanvraag kan met terugwerkende kracht (tot en met 1 maart 2020) worden ingediend tot en met 31 mei 2020. Voorts zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De zelfstandige dient een gevestigde zelfstandige te zijn, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • De zelfstandige dient woonachtig en rechtmatig verblijvend te zijn in Nederland;
  • De zelfstandige is een Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • De zelfstandige voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • De zelfstandige is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 24 uur per week indien korter dan een jaar gewerkt is als zelfstandige);
  • De zelfstandige is woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Naast de uitkering kan de zelfstandige bij de gemeente ook een lening afsluiten van maximaal €10.157,- met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar en tot 1 januari 2021 hoeft nog niet te worden afgelost. De zelfstandige dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Op grond van artikel 17 van de Participatiewet is de zelfstandige verplicht uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht of op de hoogte van de uitkering. Bij fraude wordt de toegekende bijstand door de gemeente teruggevorderd en zal een boete worden opgelegd.

De Tozo wordt vastgelegd in een nieuwe algemene maatregel van bestuur op basis van artikel 78f van de Participatiewet. Naar verwachting duurt het enkele weken voordat de wet geformaliseerd zal zijn. Ondertussen zijn een aantal gemeenten al gestart met de uitvoering; komende week zullen alle gemeenten hun loketten openen. 

Togs

Naast de regeling voor zelfstandig ondernemers, kunnen ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vorm van een gift van €4.000,-. Deze eenmalige tegemoetkoming is belastingvrij en ondernemers zijn vrij het doel van de besteding te bepalen.

Verschillende rechtsvormen komen in aanmerking voor de regeling, mits er niet meer dan 250 werknemers werkzaam zijn. Ook dient de onderneming een fysieke vestiging in Nederland te hebben. Voorts mag de onderneming geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend hebben of failliet zijn. Een overheidsbedrijf komt niet in aanmerking voor de regeling.

De ondernemer dient te verklaren dat in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht wordt van ten minste €4.000,- en dat de vasten lasten naar verwachting eveneens ten minste €4.000,- bedragen. Daarnaast dient de ondernemer te verklaren dat over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan €200.000,- aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening).

Sectoren die in eerste instantie door het kabinet werden aangewezen zijn eet- en drinkgelegenheden, reisbemiddeling en reisorganisaties, bioscopen, zwembaden, fitnesscentra, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), rijschoolhouders, sauna’s, solaria, sportclubs en (sport)evenementen, casino’s, en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Inmiddels is bekend gemaakt dat ook ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers, gebruik kunnen maken van de regeling. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat de onderneming op 15 maart 2020 met een van deze SBI-codes als hoofdactiviteit vermeld stond in het KVK Handelsregister.

De tegemoetkoming kan samenlopen met de verstrekte uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De eenmalige gift van €4.000,- wordt niet verrekend met de uitkering.

Meer weten?

Neem contact op met het Corona Crisis Team