31 maart 2020

NOW NOW-regeling gepubliceerd

Vandaag om 10:00 uur heeft minister Koolmees in een persconferentie details kenbaar gemaakt over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (hierna: ‘’NOW’’). De regeling is gelijktijdig gepubliceerd. In deze notitie belichten wij de hoofdlijnen van de NOW-regeling.

Omzetverlies

 • Op grond van de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, indien zij een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaands periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Het moet daarbij altijd om een aaneensluitende periode van drie maanden gaan.
 • De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier.
 • Het omzetverlies wordt bepaald op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming.
 • Er wordt uitgegaan van de netto-omzet, waarbij het gaat om de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belasting.

Loon

 • De werkgever dient het loon aan de werknemers volledig door te betalen, maar kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Hier staat tegenover dat de werknemer ook volledig beschikbaar moet zijn om arbeid te verrichten.
 • Onder de NOW-regeling vallen werknemers met een contract voor onbepaalde tijd én werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.
 • De loonsom van alle werknemers met sociaalverzekeringsloon komt in aanmerking voor de subsidie. Dit zijn bijvoorbeeld wel werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen, maar geen vrijwillig verzekerden
 • Alhoewel eerder werd gesuggereerd dat de het loon per werknemer niet werd gemaximeerd, blijkt dit nu toch het geval. Loon boven € 9.538 bruto per maand komt niet voor compensatie in aanmerking.
 • Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag zijn loonkosten die worden gecompenseerd. Er is gekozen voor een forfaitaire opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.
 • Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als er over januari 2020 geen loongegevens zijn, gaat UWV uit van november 2019. Als er ook geen gegevens zijn over dit tijdvak, kan er geen subsidie worden toegekend.
 • Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. De verrekening is een stimulans om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van de zware terugval in de omzet.

Tegemoetkoming

 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Bijvoorbeeld: Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever en als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever.

Verlenging

 • Eerder werd bekendgemaakt dat de periode van de tegemoetkoming, die 3 maanden bedraagt, éénmalig kan worden verlengd met een periode van nogmaals 3 maanden. Het kabinet maakt nu bekend dat over deze verlenging nog niet is besloten; daarover zal voor 1 juni 2020 besloten worden, zodat een eventuele tweede tranche aansluit op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei 2020 eindigt. Bij verlenging kunnen overigens nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd.

Ontslagverbod

 • Bij de aanvraag op grond van de NOW committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Van de werkgever wordt dan ook verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen.
 • Het ontslagverbod geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart 2020.
 • Indien toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd

Indienen aanvraag

 • Het UWV wordt belast met de behandeling van de aanvraag. De aanvragen kunnen naar verwachting per 6 april a.s. worden ingediend. De eerste voorschotten zullen binnen 2 tot 4 weken worden betaald. Dit voorschot zal in elk geval 80% van de tegemoetkoming bedragen.

Meer vragen?

Op ieder deelgebied van het arbeidsrecht staan onze specialisten voor u klaar. U kunt hen direct benaderen, waarna zij u snel en efficiënt van praktische adviezen voorzien. Aarzel niet om contact met onze advocaten op te nemen:

T +31 (0)20 572 7190