19 december 2019

Minister Koolmees geeft meer informatie over compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschikte werknemer

Op 1 april treedt de zogenoemde ‘Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer’ (hierna: Compensatieregeling) in werking. In deze Compensatieregeling wordt geregeld dat compensatie door het UWV wordt verstrekt voor een betaalde transitievergoeding na ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Doel van de compensatieregeling is het voorkomen van dubbele kosten voor werkgevers. Hierdoor wordt gestimuleerd dat werkgevers eerder tot beëindiging van (slapende) dienstverbanden overgaan en werknemers aanspraak kunnen maken op de transitievergoeding.

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Compensatieregeling – en mede ingegeven door de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november j.l. (waar wij reeds deze blog over schreven) – zijn in de praktijk een hoop vragen gerezen. Minister Koolmees heeft op 13 december een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij deze vragen tracht te beantwoorden door meer informatie te geven over de Compensatieregeling. Wij vatten de inhoud van de brief aan de hand van vragen vanuit de praktijk voor u samen.

Wat is de maximale hoogte van de door het UWV te verstrekken compensatie?

Over de maximale hoogte heeft Koolmees opgemerkt dat UWV op verzoek van de werkgever bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na ten minste 104 weken ziekte) een compensatie verstrekt die niet hoger kan zijn dan de (wettelijk verschuldigde en) door de werkgever betaalde transitievergoeding. Daarnaast is de compensatie maximaal de opgebouwde transitievergoeding vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de werknemer twee jaar ziek is. De transitievergoeding waarvan sprake is voor de periode van een verlengde loondoorbetalingsverplichting (als gevolg van een loonsanctie) of de transitievergoeding over de periode dat het dienstverband slapend is gehouden is door de werkgever wel verschuldigd, maar wordt door UWV niet gecompenseerd.

Aanvankelijk was bepaald dat de compensatie tevens werd gemaximeerd op de loonkosten die tijdens twee jaar ziekte zijn gemaakt (het ‘loonkosten-maximum’). Hierover kwamen veel vragen van werkgevers, specifiek toegespitst op de situaties waarin tijdens de eerste twee jaar ziekte ook een uitkering (bijvoorbeeld een vervroegde IVA-uitkering, een WAZO-, WAJONG-, WGA- of Ziektewetuitkering (no-riskpolis)) of loonkostensubsidie is verstrekt aan de zieke werknemer. In overleg met UWV heeft Koolmees besloten dat dit loonkosten-maximum niet per 1 april 2020 in werking treedt. Nader wordt onderzocht of en, zo ja, hoe en wanneer dit loonkostenmaximum nog in werking zal treden.

Wordt de compensatie door het UWV ook verstrekt als de werkgever verplicht heeft ingestemd met een verzoek van de werknemer om te beëindigen?

Zoals wij reeds eerder schreven, heeft de Hoge Raad onlangs – samengevat – bepaald dat wanneer voldaan is aan de vereisten die beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegen langdurige arbeidsongeschiktheid mogelijk maken, de werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van het (slapende) dienstverband met wederzijds goedvinden. De werkgever dient dan tevens in te stemmen met een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding zoals die verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken (of na de periode van een eventuele loonsanctie).

Koolmees heeft – in samenspraak met UWV – aangegeven dat deze vergoeding ook onder de Compensatieregeling valt. Volledigheidshalve merken wij op dat hierbij ook de hierboven beschreven maximering geldt, waardoor de werkgever de opgebouwde transitievergoeding over de loonsanctie wel aan de werknemer verschuldigd zal zijn, maar dit deel niet door het UWV gecompenseerd zal krijgen.

Wordt het overgangsrecht voor de Compensatie aangepast?

Koolmees heeft benadrukt dat het overgangsrecht niet wordt aangepast. Hierdoor zal het UWV vanaf 2020 de transitievergoeding compenseren aan de hand van de nieuwe spelregels, ook als de 104-weken-wachttijd voor 2020 is gelegen en de oude/hoge transitievergoeding verschuldigd is. Werkgevers zijn voldoende geïnformeerd en gewaarschuwd slapende dienstverbanden te beëindigen, aldus Koolmees. Dit houdt concreet in dat werkgevers die in aanmerking willen komen voor compensatie ter hoogte van de oude berekening, de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst dus vóór 1 januari 2020 dienen te starten. In geval van beëindiging met wederzijds goedvinden, dient de werkgever voor 1 januari 2020 met de werknemer tot overeenstemming te zijn gekomen. De daadwerkelijke beëindigingsdatum kan dan overigens wel na 1 januari 2020 liggen.

Wat is de beslistermijn van het UWV op verzoeken tot compensatie?

In de Compensatieregeling wordt in het kader van de beslistermijn van het UWV een onderscheid gemaakt tussen ‘oude gevallen’ en ‘nieuwe gevallen’. Voor de oude gevallen is in de Compensatieregeling bepaald dat het UWV een verlengde beslistermijn heeft van zes maanden. Met oog op de verwachte drukte heeft Koolmees bepaald dat deze verlengde beslistermijn nu gaat gelden voor alle gevallen waarin de wachttijd van 104-weken is gelegen vóór 1 april 2020. De Compensatieregeling wordt derhalve zo aangevuld dat de verlengde beslistermijn van zes maanden niet alleen geldt in situaties waarin de arbeidsovereenkomst is beëindigd en een vergoeding is betaald voor 1 april 2020, maar ook in situaties waarin het opzegverbod is verstreken voor 1 april 2020 en de formele beëindiging en betaling van de vergoeding pas na 1 april 2020 plaatsvindt. Voor de andere – nieuwe – gevallen, geldt de reguliere beslistermijn van in beginsel acht weken.

Andere vragen?

De brief van minister Koolmees is hier terug te vinden. Heeft u vragen over de Compensatieregeling, (de afwikkeling van) slapende dienstverbanden en/of wilt u hierover advies? Neem contact op met Dianne van Moerkerk of Ilse Kersten.