09 oktober 2019

SNCU Update arbeidsrecht

Wijziging regelgeving overgang van onderneming

In geval van faillissement gelden nu niet de ‘gewone regels’ met betrekking tot overgang van onderneming op basis waarvan werknemers hun rechten behouden als zij overgaan naar de overnemende partij. In de toekomst wijzigt dit mogelijk als gevolg van het wetsvoorstel Wet overgang  van onderneming in faillissement (Wet OVO). Hierin wordt voorgesteld dat in beginsel alle werknemers die werkzaam zijn bij een gefailleerde onderneming in geval van een overgang tijdens faillissement op basis van dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst treden bij de overnemende partij. Alleen wanneer er arbeidsplaatsen verdwijnen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, mag de overnemende partij – onder toepassing van objectieve selectiecriteria (veelal op basis van zogenaamde ‘inspiegeling’) – minder werknemers overnemen.

Uitbreiding adviesrecht in faillissement

Op grond van de Wet OVO zullen bovendien de bevoegdheden van de OR tijdens faillissement worden verruimd. Hierin wordt namelijk voorgesteld dat de OR adviesrecht krijgt over:

(i) een besluit als bedoeld in artikel 25 lid 1 WOR dat noodzakelijk is voor een doorstart, dan wel
(ii) een besluit tot overgang van de gefailleerde onderneming.

Als de wet OVO wordt aangenomen, zal de OR op grond van artikel 25 lid 7 (nieuw) WOR om advies moeten worden gevraagd ingeval van een voorgenomen besluit tot doorstart, dan wel een overgang van de failliete onderneming.  

Nu het voorgaande geldt tijdens faillissement, wordt op een aantal vlakken afgeweken van de reguliere regels met betrekking tot het adviesrecht. Het is bijvoorbeeld de curator (in plaats van de ondernemer) die de OR om advies moet vragen. Daarnaast bepaalt de curator de termijn waarop de OR advies moet uitbrengen. Deze termijn mag niet korter dan drie dagen zijn. Bovendien is het in artikel 26 WOR opgenomen beroepsrecht van de OR niet van toepassing. In plaats daarvan kan de OR op grond van artikel 76 lid 4 Faillissementswet bij de rechtbank tegen een besluit in beroep gaan.

Conclusie

Met de wet OVO wordt de positie van werknemers ingeval van een doorstart of overgang van onderneming tijdens faillissement verder beschermd en wettelijk verankerd. Als de wet OVO wordt aangenomen zullen immers (in beginsel) alle bij de gefailleerde werkzame werknemers op basis van dezelfde arbeidsvoorwaarden bij de overnemende partij in dienst treden. Bovendien bevat dit wetsvoorstel een uitbreiding van de bevoegdheden van de OR. De curator zal de OR dan ook over een voorgenomen besluit tot overgang van de gefailleerde onderneming om advies moeten vragen.  

Vragen over het bovenstaande? Neem contact op met Carola Meyer-de Swaan.