02 september 2019

Hoofd navigatie Een veilige werkplek, hoe zit het ook alweer?

Uitgegleden in de supermarkt

Het Hof Den Haag heeft op 21 mei 2019 geoordeeld over de volgende casus. Een caissière werkzaam in een supermarkt, glijdt na haar werktijd, tijdens het doen van privé boodschappen, uit over een natte vloer en komt ten val. De volgende dag meldt zij zich ziek, en later blijkt dat zij langdurig letsel overhoudt aan haar val. Zij stelt de supermarkt, haar werkgever aansprakelijk voor deze schade. De werkgever wijst de aansprakelijkheid van de hand omdat het ongeval niet gebeurd zou zijn in de uitoefening van de werkzaamheden. Daarnaast zou de werkgever in ieder geval voldaan hebben aan zijn zorgplicht.

Is de werkgever aansprakelijk?

De kantonrechter oordeelde in eerste instantie: Nee, de werkgever is niet aansprakelijk. De val van de werkneemster gebeurde ná sluitingstijd en ná het afrekenen van haar privé boodschappen. Dit is niet in de uitoefening van de werkzaamheden. Ook heeft de werkgever zijn zorgplicht niet geschonden. Er was helaas sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Het Hof oordeelt anders. De begrippen ‘werkzaamheden’ en ‘werkplek’ dienen ruimer te worden opgevat. Als de werkneemster na afronding van haar werkzaamheden na sluitingstijd boodschappen heeft gedaan, dan geldt dat zij die boodschappen op haar werkplek heeft gedaan, en in ieder geval heeft gedaan vóórdat zij de supermarkt, na afronding van haar werkzaamheden die dag, had verlaten.  Het Hof meent dat deze handelingen zo nauw in relatie staan tot  het dienstverband van de werkneemster en de uitoefening van haar werkzaamheden op de werkplek, dat het ongeval heeft te gelden als een ongeval in de uitoefening van haar werkzaamheden.

Verder oordeelt het Hof dat de werkgever niet voldaan heeft aan zijn zorgplicht. De werkgever heeft onder andere niet aangetoond dat de vloer van de supermarkt voldoende antislip was en heeft geen schoenen aan de werkneemster gegeven die valgevaar op de vloer beperken. De ervaring leert dat boodschappen snel vallen bij het inpakken van boodschappen. De inpaktafel van de supermarkt is erg klein, waardoor de kans dat boodschappen tijdens het inpakken vallen, groot is. Daarnaast had de supermarkt geen Risico-Inventarisatie en Evaluatie bijgevoegd in de procedure en stond er ook geen geel waarschuwingsbord op de natte vloer. 

Nu vaststaat dat de werkneemster het ongeval heeft gehad tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden én de werkgever niet heeft aangetoond dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan, is de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade van de werkneemster.

Conclusie

Deze uitspraak laat weer zien dat het erg belangrijk is dat de werkgever ervoor zorgt dat de werkplek veilig is. Juist omdat de aansprakelijkheid niet alleen ziet op puur de uitoefening van de functie binnen werktijd. Ook handelingen van een werknemer die in nauwe relatie staan tot het dienstverband, ook al zijn deze verricht ná werktijd, vallen hieronder.

Wilt u meer weten over werkgeversaansprakelijkheid? Neem dan contact op met Jacobien Sap en/of Dianne van Moerkerk