14 augustus 2019

allocatiefunctie Niet meewerken aan mediation in dit geval geen reden voor een loonstop

Is sprake van een arbeidsconflict, dan wordt vaak – al dan niet door de bedrijfsarts na een ziekmelding van de werknemer – voorgesteld om in mediation aan een oplossing te werken. Een uitgangspunt van mediation is dat het op vrijwillige basis plaatsvindt en dat partijen dus niet kunnen worden verplicht tot deelname aan mediation. Dat neemt niet weg dat het zonder goede reden niet meewerken aan mediation wel arbeidsrechtelijke consequenties kan hebben, bijvoorbeeld in het kader van de loonbetaling of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In een recente zaak bij de voorzieningenrechter weigerde werknemer in te stemmen met mediation, maar was dit onder de omstandigheden gerechtvaardigd. Lees hieronder waarom dit het geval was.  

De casus

Werknemer had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 31 mei 2019. In oktober 2018 had werknemer zich ziekgemeld, omdat zij een deel van het werk te belastend vond. De bedrijfsarts achtte werknemer medisch gezien arbeidsgeschikt, en stelde mediation voor om de werkgerelateerde klachten op te lossen. Werknemer achtte zich niet tot mediation in staat en vroeg een deskundigenoordeel van het UWV. UWV oordeelde dat werknemer niet geschikt was voor eigen werk, maar dat er geen contra-indicaties waren voor het starten van re-integratie en het voeren van gesprekken in mediation. Werkgever heeft werknemer vervolgens verzocht om per ommegaande alsnog in te stemmen met mediation, anders zou het loon worden gestaakt. Werknemer stemde niet in, maar vroeg werkgever wat het onderwerp of de inzet van de mediation zou moeten zijn, omdat het al duidelijk was geworden dat de arbeidsovereenkomst per 1 juni 2019 niet zou worden verlengd. Werkgever heeft geen antwoord gegeven op die vraag, maar de loonbetaling stopgezet.  

De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat beide partijen in oktober 2018 eigenlijk wel wisten dat de arbeidsovereenkomst na 31 mei 2019 niet zou worden voortgezet. Daar kwam bij dat werkgever in december 2018 ook al had aangestuurd op een vervroegde beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Nu uit niets bleek dat de mediation ook gericht was of kon zijn op de re-integratie van werknemer, maar enkel op een vroegtijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, was het gerechtvaardigd dat werknemer niet bereid was in te stemmen met mediation. Althans leverde dit geen schending van de re-integratieverplichtingen door werknemer op. De opgelegde loonstop was hierdoor niet gerechtvaardigd.

Conclusie

Mediation kan een zeer succesvolle manier zijn om een arbeidsconflict op te lossen. Zeker als beide partijen achter de keuze voor mediation staan en er onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte is. Mocht een van partijen niet willen meewerken aan mediation of daaraan voorwaarden verbinden, dan kan dat arbeidsrechtelijke consequenties hebben, tenzij die partij daar een goede motivatie voor heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als vooraf al duidelijk is dat mediation geen toegevoegde waarde heeft (en enkel is gericht op het bewerkstelligen van een (vervroegde) exit van de werknemer).

Bij vragen over mediation kunt u contact opnemen met: Bénine van Huisstede-Zeijlstra

Uitspraak:ECLI:NL:RBMNE:2019:2009, 7 mei 2019