11 januari 2019

Wijziging Wet op Ondernemingsraden (WOR) per 1 januari 2019: versterking positie OR met betrekking tot beloningen

Per 1 januari 2019 is de WOR gewijzigd. Grote ondernemingen moeten op grond van de wetswijziging jaarlijks een gesprek organiseren met de ondernemingsraad (OR) over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen.

Extra overlegrecht

De wetgever heeft een extra overlegrecht aan de OR toegekend. In artikel 23 lid 2 WOR is nu een verplichting opgenomen tot een jaarlijks gesprek (overlegvergadering) tussen de ondernemer en de OR over de lonen en andere beloningsvormen en de beloningsverschillen van de verschillende groepen werknemers in de onderneming. Deze verplichting geldt in principe alleen voor ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn. Kort gezegd moet voor iedere groep werknemers worden besproken wat de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken is, waaronder de beloning, en hoe deze zich ten opzichte van het voorgaande jaar hebben ontwikkeld. Deze verplichting ziet ook op de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het bestuur, waaronder de beloning van het bestuur, en het totaal van de vergoedingen dat wordt verstrekt aan de raad van commissarissen of raad van toezicht.

Welke informatie?

Het informatierecht van de OR heeft niet alleen betrekking op de hoogte van de kosten (de hoogte van de beloningen), maar ziet ook de op inhoud van de regelingen/afspraken en waar deze uit voortvloeien. Te denken valt aan een winstdeling, opties, prestatiebeloningen, bonussen etc. Bij de informatieverschaffing moet inzichtelijk worden gemaakt met welk percentage de regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorgaande jaar. Het is niet de bedoeling dat de informatie herleidbaar is tot individuele personen. De ondernemer mag daarom groepen die uit minder dan vijf personen bestaan samenvoegen en de informatie gebundeld aan de OR presenteren.

Meer transparantie

Het doel van de wetswijziging is om inzage te geven en bespreekbaar te maken wat passende verhoudingen zijn tussen de beloning van de bestuurders, de toezichthouders en de “gewone” werknemers. De wijziging zal daarmee moeten zorgen voor meer transparantie in de (top)beloningen. Onevenredige beloningsverschillen kunnen de arbeidsverhoudingen binnen de ondernemingen schaden en een gesprek tussen de OR en de bestuurder zou dit kunnen voorkomen. Met de verplichting tot het voeren van een gesprek over de beloningsverhoudingen wordt de bestuurder gedwongen om actief verantwoording af te leggen over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen.

Drempel onder oude wet

De WOR bevatte in artikel 31d WOR wel al een verplichting om over de beloningen in de onderneming schriftelijk informatie aan de OR te verstrekken, maar dit was volgens de wetgever te vrijblijvend. Deze verplichting zorgde er in veel gevallen niet voor dat deze informatie tijdens het overleg tussen de OR en de bestuurder ook daadwerkelijk werd besproken. De OR moest zelf het initatief nemen om hierover met de bestuurder in gesprek te gaan en kon daardoor een drempel ervaren om over de beloningen te spreken. De wijziging in artikel 23 WOR beoogt dit te veranderen door een jaarlijks gesprek tussen de OR en de bestuurder verplicht te stellen. De wetswijziging voorziet overigens niet in een overlegvergadering met andere organen, zoals de raad van commissarissen of de raad van toezicht, die in de praktijk vaak de beloning van het bestuur vaststellen.

In ons volgende blog zullen we ingaan op een tweede wijziging van de WOR per 1 januari 2o19 waardoor de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering meer rechten krijgen met betrekking tot pensioen.

Graag adviseren wij u nader over de rol van de OR. Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Dissel.