24 augustus 2018

Legal nav Fraude doorbreekt finale kwijting

Een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwaren van vorige week bevestigt dat door de werknemer gepleegde fraude de finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst  (hierna: ‘vso’) kan doorbreken.

In deze zaak had het hoofd van de financiële administratie jarenlang op vernuftige wijze fraude gepleegd voor een bedrag van zo’n €400.000. Pas twee jaar na het vertrek van de werknemer kwam de fraude aan het licht. Begrijpelijkerwijs wilde de werkgever, nadat de werknemer voor de fraude was veroordeeld, dat de werknemer de vergoedingen die hij op basis van de overeengekomen vso  had betaald, zou terugbetalen. De werknemer weigerde dit met een beroep op de finale kwijting en de bepaling dat partijen uitdrukkelijk afstand hadden gedaan van een beroep op ontbinding of vernietiging. Zonder succes.

Toen partijen de vso sloten, was de fraude niet bij de werkgever bekend en de werknemer had de werkgever tijdens de onderhandelingen hierover ook niets verteld. De werkgever stelde zich daarom volgens het Hof terecht op het standpunt dat de werknemer bij het aangaan van de vso de werkgever onjuiste informatie had verstrekt, althans relevante informatie voor zich had gehouden zodat de vso als gevolg van dwaling kan worden aangetast.

Met het beroep van de werknemer op eigen schuld van werkgever – de werkgever had de boekhouding beter moeten controleren –, maakte het Hof ook korte metten.

Ook het beroep van de werknemer op de (gebruikelijke) bepaling in de vso op basis waarvan partijen afstand doen van een beroep op ontbinding of vernietiging, mocht de werknemer niet baten.  Het Hof oordeelde dat de werkgever niet van de omvangrijke fraude wist en dat om die reden de werknemer niet redelijkerwijs mocht verwachten dat de werkgever de ontbinding van de overeenkomst ook uitsloot voor de situatie dat ná het aangaan van de vso de fraude aan het licht zou komen.

Het hof veroordeelde de werknemer in kwestie dan ook tot terugbetaling van de vergoedingen zoals voldaan op basis van de overeengekomen vso.

Kort en goed, ga na de ontdekking van fraude door een inmiddels ex-werknemer niet bij de pakken neerzitten! Onderzoek of het mogelijk is om de betalingen die op basis van een overeengekomen vso zijn voldaan, van de werknemer kunnen worden teruggevorderd. Dit geldt ook voor de kosten voor het onderzoek die de fraude aan het licht heeft gebracht en andere aanverwante schadeposten. Uiteraard assisteren wij u hier graag bij!

Stéphanie Spoelder