24 juli 2018

allocatiefunctie Ophef over uitspraak Hof (‘mediation mislukt, dan is verstoorde arbeidsrelatie een gegeven’) is overdreven. 

Voor ontslag via de kantonrechter is een voldragen ontslaggrond vereist. Eén van de ontslaggronden is de verstoorde arbeidsrelatie (de g-grond). De rechter moet steeds toetsen of sprake is van een onoplosbaar arbeidsconflict en of partijen er voldoende aan hebben gedaan om tot een oplossing te komen. Een mislukt mediationtraject is een element in de eindconclusie van het gehele verhaal, met de notie dat al hetgeen nieuw ter tafel is gekomen in de mediation onder de afgesproken geheimhouding valt en dus niet bij de rechter terecht mag komen. Het is volkomen begrijpelijk dat de rechter het gegeven van een mislukte mediation meeneemt in zijn oordeelsvorming.

Maar dat is iets heel anders dan dat het enkele gegeven dat mediation heeft plaatsgevonden en is mislukt tot de slotsom zou (kunnen of zelf moeten) leiden dat de arbeidsrelatie is verstoord en ontbinding is gerechtvaardigd. In diverse berichten op social media lijkt dit de conclusie te zijn die wordt getrokken. Maar deze redenering is naar mijn opvatting niet juist en volgt ook niet uit de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 29 maart 2018. Er wordt door het Hof vastgesteld dat ‘sprake is van een ernstige verstoring en dat deze verstoring onherstelbaar is nu het conflict ook met mediation niet is opgelost’. Niets nieuws onder de zon dus. Nog steeds bestaat het risico dat werkgevers mediation strategisch inzetten ter onderbouwing van een niet voldragen ontslaggrond. Het verdient aanbeveling om hier alert op te zijn. De mediator zal zich ervan moeten vergewissen of partijen echt gecommitteerd zijn. Een werknemer die bevreesd is dat de werkgever de mediation wellicht strategisch inzet, zou kunnen aansturen op een beperking van de geheimhouding in die zin dat de rechter geïnformeerd mag worden over het verloop (en niet de inhoud) van de mediation.

Paul Boontje, MfN-registermediator