09 juli 2018

Ontslag De herplaatsingsverplichting; een actief traject!

De herplaatsingsplicht waar de werkgever in het kader van de opzegging aan dient te voldoen, is een inspanningsverplichting, niet een resultaatverplichting. Maar hoe ver strekken deze inspanningen? Hoe actief moet de werkgever zijn? Zeer actief! Dat blijkt eens te meer uit een recente uitspraak van de Tilburgse kantonrechter.

In deze zaak ging het om een werknemer die in het kader van de herplaatsingsplicht van de werkgever zelf een alternatief passende functie had voorgesteld, maar die simpelweg en zonder nadere onderbouwing door de werkgever van de hand werd gewezen. Volgens de kantonrechter had de werkgever verzuimd de werknemer in staat te stellen aan een assessment deel te nemen. Ook had de werkgever nagelaten aan te tonen dat de door werknemer voorgestelde functie qua opleiding, ervaring en capaciteiten voor werknemer niet passend is en dat van hem niet kan worden gevergd de werknemer in staat te stellen zich met behulp van scholing voor de functie geschikt te maken. Dit verzuim kwam werkgever duur te staan; het ontbindingsverzoek werd afgewezen.

Geschikt

  • De werknemer actief begeleiden in het vinden van een andere passende functie
  • Met de werknemer in overleg treden over mogelijke herplaatsing (mondeling of schriftelijk)
  • De werknemer in staat stellen deel te nemen aan testen in het kader van de sollicitatieprocedure voor de potentiële nieuwe functie
  • Eventueel aanwezige belemmeringen voor de potentiële nieuwe functie wegnemen (bijvoorbeeld door concrete opleidingsmogelijkheden aan te bieden, of concrete oplossingen te zoeken voor aspecten die niet direct ‘matchen’ met de nieuwe functie)

 Niet geschikt

  • De werknemer alleen een vacaturelijst toesturen of wijzen op de interne vacaturebank
  • Binnen één dag de herplaatsingsmogelijkheden onderzoeken, terwijl sprake is van een groot (internationaal) concern
  • Zonder verdere nadere onderbouwing stellen dat herplaatsing niet mogelijk is of in de rede ligt

Let op: In de Ontslagregeling is voor de payrollrelatie een fictie gecreëerd. Dat betekent dat de payroll werknemer wordt geacht in dienst te zijn van de opdrachtgever. De herplaatsingsverplichting rust dus op de opdrachtgever. Dit is alleen anders indien de overeenkomst tussen de payrollwerkgever en de opdrachtgever op initiatief van de payrollwerkgever wordt beëindigd wegens het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de opdrachtgever gedurende drie maanden.

Mocht u willen doorpraten over dit onderwerp of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Stéphanie Spoelder.