19 november 2017

Geen onderdeel van een categorie Regeerakkoord – loondoorbetaling ziekte naar één jaar: meer (vast) personeel in dienst?

In de afgelopen weken heeft  Boontje Advocaten al een aantal aspecten uit het Regeerakkoord nader toegelicht. Wat houden de voorgenomen wijzigingen in? In deze blog: de loondoorbetaling bij ziekte wordt verkort naar één jaar.

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is een groot aantal voorgenomen maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Deze voorgenomen maatregelen moeten er onder andere toe leiden dat de knelpunten die werkgevers en werknemers in het huidige arbeidsrecht ervaren, worden weggenomen.

Als een van deze knelpunten ziet het kabinet dat werkgevers terughoudend zijn om een werknemer in vaste dienst te nemen vanwege de kosten en risico’s daarvan. Het is de ambitie van het kabinet om dit knelpunt aan te pakken en er voor te zorgen dat meer werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen.

In dit kader wordt de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers verkort van twee naar één jaar. Volgens het kabinet wordt hiermee bevorderd dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen.

Wat houdt deze wijziging in?

Op grond van de huidige regelgeving is de werkgever (zowel klein, middelgroot en groot) verplicht om twee jaar het loon door te betalen van de zieke werknemer. Deze periode kan maximaal verlengd worden tot drie jaar als de werkgever niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer. Naast de verplichting om het loon door te betalen, heeft de werkgever tijdens dezelfde periode ook een re-integratieverplichting en geldt er een opzegverbod. Deze drie verplichtingen vormen tezamen, met name voor kleine werkgevers, een zware last.

Op basis van het regeerakkoord wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Volgens het kabinet betekent dit een verlichting van de verplichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV. De ontslagbescherming blijft echter in stand. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.

Meer (vast) personeel in dienst?

Het is de vraag of het MKB met de maatregel inderdaad meer personeel in (vaste) dienst zal nemen. Allereerst bestaat het MKB uit kleine en middelgrote werkgevers (tot 250 werknemers). De voorgestelde maatregel geldt alleen voor kleine werkgevers tot 25 werknemers. Dit is dus al een flinke beperking. Daarnaast wordt alleen de loondoorbetalingsverplichting volledig verkort. Volgens het regeerakkoord gaat namelijk (slechts) “een aantal re-integratieverplichtingen” over naar het UWV. Hoeveel en welke re-integratieverplichtingen dit zijn wordt niet duidelijk, maar de strekking lijkt te zijn dat de re-integratieverplichting in het tweede jaar met name op de werkgever blijft rusten. Ook wordt het opzegverbod niet afgeschaft in het tweede jaar, waardoor de zieke werknemer in dienst zal blijven en de werkgever zich in dat jaar moet blijven inzetten voor de re-integratie en de daarbij behorende kosten moet maken. Dit geldt des temeer als de loonsanctie in het derde ziekte blijft bestaan.

Kort gezegd zullen dus alleen de loonkosten wegvallen, terwijl veel werkgevers zich daartegen verzekerd hebben of makkelijk kunnen verzekeren. Het is dan ook te hopen dat de voorgestelde uniforme lastendekkende premie in ieder geval fors lager zal zijn dan de premie die werkgevers op dit moment betalen als zij een particuliere verzekering voor de ziektekosten hebben afgesloten. Anders zal de kleine werkgever er niets mee opschieten. Onder meer om deze kanttekeningen heeft MKB Nederland bepaald niet positief gereageerd op deze maatregel. Het is dan ook de vraag of het voornemen überhaupt in wetgeving zal worden omgezet. Van belang zal zijn hoe groot de verantwoordelijkheid van de werkgever blijft voor de re-integratieverplichtingen in het tweede jaar en hoe hoog de te betalen premie zal zijn.

Meer weten? Neem contact op met Dianne van Moerkerk.