30 oktober 2017

Geen onderdeel van een categorie Regeerakkoord – Partnerverlof bij geboorte: een substantiële verlenging

In de komende weken licht Boontje Advocaten voor u een aantal aspecten uit het Regeerakkoord nader toe. Wat houden de voorgenomen wijzigingen in en zou u hiermee nu al rekening moeten/kunnen houden? In deze blog: partnerverlof bij geboorte.

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ presenteren de fractievoorzitters een substantiële verlenging met betrekking tot het partnerverlof bij geboorte. Deze verlofverlenging zou een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de band tussen partner en zijn of haar kind. Daarnaast vergroot een ruimer kraamverlof de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt, omdat er minder verschil zit in de duur van verlof voor beide ouders, aldus het regeerakkoord. Naast het partnerverlof c.q. kraamverlof zal ook het adoptie- en pleegverlof (substantieel) worden verlengd.

Huidige situatie partnerverlof

Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerd partner, de persoon waarmee ongehuwd wordt samengewoond of degene van wie de partner het kind erkent, heeft de werknemer in een tijdvak van 4 weken recht op het opnemen van 2 dagen betaald verlof. Deze 2 dagen hoeven niet aansluitend op de dag van de bevalling of aaneengesloten te worden opgenomen. Het tijdvak van 4 weken start de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont.

Intrekken huidig wetsvoorstel

Het bij de Tweede Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel ‘Uitbreiding van het kraamverlof om de band tussen de partner en het kind te versterken’, waarin het betaald kraamverlof voor de partner zou worden uitgebreid naar 5 dagen, zal in verband met de voornemens worden ingetrokken.

Plannen in het regeerakkoord ten aanzien van het partnerverlof

Per 1 januari 2019 zal het recht op (betaald) partnerverlof worden verlengd van 2 naar 5 dagen.  In aanvulling hierop krijgen partners per 1 juli 2020 een aanvullend kraamverlof van 5 weken. Dit verlof moet in het eerste halfjaar na de geboorte van het kind worden opgenomen. Tijdens deze verlofperiode ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot ten hoogste 70% van het maximum dagloon).

Grote verschillen in de Europese Unie

De duur van het partnerverlof verschilt sterk tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU). In Frankrijk, Luxemburg en Portugal hebben partners recht op meer dan 20 weken betaald verlof, zo blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, 2016). Ook in België (19 weken), Duitsland (9 weken) en Spanje (2 weken) hebben partners meer (betaalde) verlofrechten dan Nederlandse partners bij de geboorte van hun kind. Volgens de Europese Commissie (EC) moeten partners na de geboorte van hun kind ten minste 10 dagen betaald verlof op kunnen nemen, zo blijkt uit een plan van de EC van april dit jaar. Gezien de grote verschillen in de EU is het nog maar de vraag of dit plan (nadere) uitwerking gaat krijgen.

Huidige situatie adoptie- en pleegzorgverlof

Beide adoptie- of pleegouders hebben recht op (onbetaald) verlof in verband met de adoptie van een kind of de opneming van een pleegkind in het gezin. Het verlof is bedoeld om aan de ouders en hun kind(eren) de gelegenheid te bieden te wennen aan de nieuwe situatie. Het adoptie- en pleegzorgverlof is maximaal 4 aaneengesloten weken. Het tijdvlak waarbinnen het verlof kan worden opgenomen begint 4 weken voor de eerste dag van feitelijke opneming van het kind in het gezin en eindigt 26 weken na die dag. Het verlof kan op verzoek ook gespreid worden opgenomen. Tijdens  het verlof kan aanspraak worden gemaakt op een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon.

Plannen in het regeerakkoord ten aanzien van het adoptie- en pleegzorgverlof

Het kabinet wil de regeling voor adoptieverlof wil verruimen naar 6 weken. Deze uitbreiding gaat ook gelden voor pleegouders. Over een aanspraak op eventuele loondoorbetaling dan wel op een uitkering gedurende de 6 weken wordt in het regeerakkoord niet gesproken.

De in het regeerakkoord voorgenomen maatregelen op het gebied van kraam-, adoptie- en pleegzorgverlof zijn – net als alle andere plannen op het gebied van het arbeidsrecht – nog niet concreet uitgewerkt. Voor meer duidelijkheid zullen we moeten wachten totdat de plannen zijn vertaald in concrete wetsvoorstellen. De nieuwe regering heeft echter de duidelijke doelstelling om de huidige verlofregelingen na geboorte of adoptie sterk uit te breiden.

Deze blog is geschreven door Sophie Deckers en Lisa van den Goorbergh (studentstagiaire in september en oktober 2017 bij Boontje Advocaten) onder begeleiding van Pascal Kruit.

Meer weten? Neem contact op met Sophie Deckers