15 mei 2017

Geen onderdeel van een categorie Nieuwe Arboregels vanaf juli 2017!

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (kort: Arbowet). De nieuwe regels hebben onder meer gevolgen voor de rol van de ondernemingsraad (OR).  Daarnaast introduceert de nieuwe Arbowet een nieuw soort second opinion, een recht op preventief consult en minimumeisen voor het contract met de arbodienst. Tijd dus om uw personeelsreglement te updaten en uw contract met de arbodienst te evalueren!

OR

Iedere werkgever moet zich bij het voeren van zijn arbobeleid laten bijstaan door een of meer deskundige   “preventiemedewerkers”. Voor (het aanstellen van) de preventiemedewerker is  onder de nieuwe Arbowet instemmingsrecht nodig van de OR (of personeelsvertegenwoordiging). Daarmee wordt beoogd de OR medeverantwoordelijk te maken voor het goed functioneren van de preventiemedewerker en draagvlak te creëren voor deze positie binnen de organisatie.

Second opinion

Werknemers krijgen het recht om een ‘second opinion’ aan te vragen over het oordeel van de bedrijfsarts. Dit recht bestaat al wel, maar was een second opinion bij een arts van het UWV. De werknemer moet daar zelf voor betalen. Deze nieuwe second opinion wordt gegeven door een andere bedrijfsarts en het verzoek kan alleen van de werknemer komen.  Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen (bijvoorbeeld bij dreigend misbruik).

Preventief consult

Iedere werknemer krijgt recht op een preventief consult bij de bedrijfsarts. Dit houdt in dat werknemers de bedrijfsarts kunnen raadplegen over gezondheidskwesties en arbeidsomstandigheden nog voordat ze ziek worden. De werkgever moet in dit verband zorgen voor een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts. De wetgever stelt namelijk dat:

  • Iedere werknemer bekend moet zijn met het consultatierecht;
  • Het consultatierecht niet afhankelijk mag zijn van de toestemming van de werkgever;
  • De werkgever niet over het consult geïnformeerd mag worden;
  • De aanleiding en de uitkomst van het consult niet herleidbaar mogen zijn tot de werknemer;
  • Er geen onnodige drempels mogen zijn wat betreft plaats en tijdstip.

Wij adviseren werkgevers een paragraaf in het personeelshandboek op te nemen over dit recht, dan wel werknemers hierover op een andere manier te informeren (melding op intranet, memo, etc.)

Basiscontract

In de nieuwe Arbowet worden minimumeisen gesteld waaraan het contract tussen de arbodienst en de werkgever moet voldoen: het ‘basiscontract’. In dit contract moet staan hoe de betrokkenheid is geregeld bij de begeleiding bij ziekte, de toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer, de toegang tot de bedrijfsarts inclusief second opinion, hoe wordt omgegaan met onderzoeken en melden van beroepszieken, hoe de klachtenprocedure werkt en hoe de uitvoering van de RI&E is geregeld.

Handhaving & toezicht

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW mag onder andere werkgevers zonder basiscontract beboeten.

Kortom

De komende wijzigingen geven u een goede aanleiding om opnieuw naar het personeelsreglement te kijken of een beleid in te voeren omtrent ziekte en de regels daaromtrent. Wees ook voorbereid op het feit dat uw arbodienst zich zal melden om nieuwe afspraken te maken. Op grond van het overgangsrecht zullen lopende contracten nog één jaar mogen doorlopen. Daarna moeten ze zijn aangepast aan de nieuwe regels. Heeft u behoefte aan nader advies of hulp bij het updaten van uw personeelshandboek? Neem gerust contact op met Jolanda de Groot of Dianne van Moerkerk.