01 november 2016

Geen onderdeel van een categorie Veelvuldig sturen van WhatsApp-berichten onder werktijd: geen loon!

Een werknemer die in een periode van een half jaar onder werktijd 1255 amoureuze WhatsApp-berichten ontving en verstuurde met zijn werktelefoon, moet volgens de rechter de daaraan bestede tijd (57,5 uur) aan zijn werkgever terugbetalen.

Wat was er gebeurd?
De werknemer was 7,5 jaar in dienst als Projectmanager bij een printbedrijf. Voor zijn werk had hij een mobiele telefoon van zijn werkgever. Het bedrijfsreglement bepaalt dat incidenteel en beperkt gebruik van de telefoon voor persoonlijke doeleinden is toegestaan, maar dat daarbij “de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam” in acht moeten worden genomen. De werknemer gaat uit dienst in de zomer van 2015. (Waarom, dat vertelt de uitspraak niet.) Hij had op dat moment nog 214,2 resterende verlofuren. De werkgever weigert die uren uit te betalen waarna de werknemer bij de rechter circa EUR 5.600 bruto vordert (plus rente en wettelijke verhoging).

De werkgever stelt dat zij dit bedrag niet aan de werknemer hoeft te betalen, omdat zij schade heeft geleden. Die schade bestaat o.a. uit onverschuldigd betaald loon, nu de werknemer onder werktijd met zijn werktelefoon een grote hoeveelheid aan WhatsApp-berichten heeft uitgewisseld met verschillende dames. Volgens de werkgever konden de betreffende berichten worden betiteld als liefdesberichten, de inhoud daarvan was van emotionele aard. Nu daar een psychologisch element aan zit, zou de tijd die daaraan besteed is uit (veel) meer bestaan dan enkel het typen en lezen van die berichten. Uit de berichten zou blijken dat de werknemer “volledig in de wolken was en in vervoering is geraakt”. Hoe de werkgever er toe is gekomen alle berichten te lezen en hoe dat zich verhoudt tot de privacy van de werknemer, komt in de uitspraak overigens niet aan bod.

Rechter: geen arbeid, geen loon
De rechter oordeelt dat het veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren (zonder noodzaak en zonder dat werkgever dat weet of daarmee heeft ingestemd), voor rekening van werknemer moet blijven. Immers, op grond van de wet geldt: geen arbeid, geen loon (artikel 7:627 BW). Bovendien bevatte het bedrijfsreglement regels over het privégebruik van de werktelefoon. De werkgever mag daarom de schade op basis van de niet-gewerkte tijd met het loon (resterende vakantiedagen) verrekenen. De werknemer heeft in dit geval in ieder geval 1.255 WhatsApp-berichten verstuurd en ontvangen, naar schatting van de rechter met een gemiddelde tijdsduur van tweeëneenhalf à drie minuten per bericht, te vermenigvuldigen met het uurloon van EUR 25,63 (inclusief 8% vakantiebijslag). Dat komt neer op een bedrag van EUR 1.500 bruto dat de werkgever met het nog te betalen loon mag verrekenen.

Wijze les voor werknemers: beperk privé WhatsAppen in de baas zijn tijd! En werkgevers: stel paal en perk.

Vragen? Neem contact op met ons kantoor via info@boontje.nl

De auteur van deze blog is Anneke Meulenveld.