04 april 2016

Geen onderdeel van een categorie Gebruiksaanwijzing vaststelling maandloon voor berekening van de transitievergoeding

Heeft u al eens een transitievergoeding moeten berekenen? Voor de berekening moet u onder meer weten wat het maandsalaris is en welke andere elementen moeten worden meegenomen.

Stap 1

Om de transitievergoeding te kunnen berekenen, moet eerst het bruto maandsalaris worden vastgesteld. Dit kunt u meestal gewoon afleiden uit de salarisstrook (= uitkomst 1A).

Soms is het minder gemakkelijk of bestaat hierover discussie. In dat geval moet onderscheid worden gemaakt tussen (i) de situatie waarbij een vaste arbeidsomvang is overeengekomen en (ii) de situatie waarbij een wisselende (of geen) arbeidsomvang is overeengekomen:

  • In de eerste situatie vermenigvuldigt u het bruto uurloon met de overeengekomen arbeidsomvang per maand (= uitkomst 1B).
  • In de tweede situatie vermenigvuldigt u het bruto uurloon met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de 12 maanden voorafgaand aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst (= uitkomst 1C). Periodes van verlof, staking of ziekte worden niet meegerekend. Als zo’n periode langer dan 1 maand heeft geduurd, dan moet wel een zogenoemde ‘voorverlenging’ plaatsvinden. Dit houdt in dat niet naar de gemiddelde arbeidsomvang van de laatste 12 maanden wordt gekeken, maar naar (in ons voorbeeld) de laatste 13 maanden (minus de maand waarin de werknemer ziek was).

Als het loon geheel of gedeeltelijk bestaat uit provisie of afhankelijk is van uitkomsten van de  arbeid, dan wordt dit totaal bij elkaar opgeteld,  en vervolgens gedeeld door 12  (het gemiddelde) (= uitkomst 2).

De uitkomsten van 1 en 2 worden vervolgens bij elkaar opgeteld.

Stap 2

De uitkomst van stap 1 moet vervolgens worden vermeerderd met:

  1. de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering waar de werknemer voor de komende 12 maanden, gedeeld door 12 (uitkomst 3).
  1. de overeengekomen vaste looncomponenten in de 12 maanden voorafgaand aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst, gedeeld door 12 (uitkomst 4). Het gaat hier om vaste looncomponenten die jaarlijkse of meerdere keren per jaar worden toekend en waarvan de hoogte vaststaat. Deze mogen niet zijn gekoppeld aan het functioneren van de werknemer en/of het resultaat van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen.
  1. de overeengekomen variabele looncomponenten verschuldigd in de 3 kalenderjaren voorafgaand aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst, gedeeld door 36 (uitkomst 5). De hoogte van deze looncomponenten is afhankelijk van het functioneren van de werknemer en/of het resultaat van de onderneming. Als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd die nog geen 36 maanden heeft geduurd, wordt het bedrag aan verschuldigde variabele looncomponenten gedeeld door het aantal maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

 Formule

Wanneer uitkomsten 1 t/m 5 bij elkaar worden opgeteld, krijgt u het bedrag dat als maandloon bij de berekening van de transitievergoeding moet worden meegenomen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Margriet Rijnsburger.