28 januari 2016

Sociale Verzekeringswetten Nieuwe regeling aanwijzing directeur/grootaandeelhouder: statutair bestuurders opgelet!

Per 1 januari 2016 is de nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (DGA) in werking getreden. Deze regeling bepaalt welke statutair bestuurders als DGA worden aangemerkt. Waarom dit van belang is? Omdat een DGA niet premieplichtig is voor de werknemersverzekeringen.

De statutair bestuurder en de verzekeringsplicht

Om verzekerd te zijn voor werknemersverzekeringen moet de statutair bestuurder als werknemer kunnen worden aangemerkt. Voorbeelden van werknemersverzekeringen zijn de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Werkloosheidswet (“WW”). Uitgangspunt is dat een DGA volgens de sociale verzekeringswetten geen werknemer is, waardoor een DGA ook niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De reden hiervan is dat er ten opzichte van de DGA vaak geen gezagsverhouding bestaat (hij is niet ondergeschikt). In de nieuwe regeling aanwijzing DGA worden criteria gegeven om te bepalen of iemand kan worden aangemerkt als DGA. Beslissend blijft of sprake is van een gezagsverhouding, maar wel aan de hand van nieuwe criteria.

Feitelijke macht belangrijk

Het is van belang vast te stellen wie volgens de statuten de feitelijke macht binnen de vennootschap bezit. Er is – kort samengevat – geen sprake van werknemerschap als: (1) de statutair bestuurder, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, zelf kan besluiten over zijn eigen ontslag; (2) de statutair bestuurder met familieleden (tot en met de derde graad) over zijn ontslag kan besluiten en (3) sprake is van nevengeschiktheid: als de bestuurders als aandeelhouder een gelijkwaardig kapitaal van de vennootschap bezitten.

Gevolg nieuwe regeling

Het gevolg van de nieuwe regeling is dat vanaf 1 januari 2016 meer statutair bestuurders als DGA zullen kwalificeren en dus niet meer verplicht verzekerd zullen zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit betekent voor de betreffende bestuurder dat hij zich particulier zal moeten verzekeren. Voordeel voor de werkgever is dat in dat geval geen verplichte afdracht meer hoeft plaats te vinden. Voor werkgevers die eigen risicodrager zijn voor de WW zal het feit dat een DGA minder snel aanspraak op een WW-uitkering kan maken uiteraard een extra voordeel opleveren.

Vaststellingsovereenkomst

Hoewel onder de Wet Werk en Zekerheid een statutair bestuurder nog steeds zonder preventieve toets kan worden ontslagen, leert de praktijk dat ook met de statutair bestuurder regelmatig een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten ter beëindiging van zijn dienstverband. Anders dan de ’gewone’ werknemer kan de statutair bestuurder geen beroep doen op de zogenaamde bedenktermijn, waarmee hij kan terugkomen op een eerder gesloten vaststellingsovereenkomst. Des te meer reden om de beëindiging goed te regelen. Aandachtspunt daarbij kan zijn het zoveel mogelijk veiligstellen van het recht op een WW-uitkering. Met de nieuwe regeling aanwijzing DGA zullen zoals gezegd naar verwachting minder statutair bestuurders aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. Uiteindelijk is de beslissing echter aan het UWV. Daarom blijft het voor de statutair bestuurder van belang om de vaststellingsovereenkomst ‘WW-proof’ te maken.

Dit zijn slechts enkele aspecten van nieuwe regeling aanwijzing DGA 2016. Graag adviseren wij u nader over de positie van de statutair bestuurder en de aanspraak op werknemersverzekeringen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Dissel (bestuurder) en Dianne van Moerkerk (werknemersverzekeringen).