07 december 2015

WAA Flexibilisering verlofrechten

In 2015 is een aantal wetswijzigingen ingevoerd die zien op aanpassing van de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) die sinds 1 januari 2016 is vervangen door de Wet Flexibel Werken (WFW). Voor 1 januari 2016 staan er nog wat wijzigingen op de agenda. Doel van deze wijzigingen is het bevorderen van flexibel werken voor werknemers. Een betere combinatie van werk en privé zou de arbeidsparticipatie kunnen stimuleren, zo is de gedachte. Bovendien wordt hiermee tegemoet gekomen aan de stijgende behoefte aan (mantel)zorg.

WAZO

Wat is er al gewijzigd? Per 1 januari 2015 is het bevallingsverlof geflexibiliseerd nu het verlof gespreid kan worden opgenomen, couveuseverlof is in de wet geregeld en ook is het mogelijk om, in geval van overlijden van de moeder tijdens het bevallingsverlof het resterende verlof over te dragen aan de partner. Verder kan de opname van adoptie- en pleegverlof worden gespreid over een periode van 26 weken en kan ouderschapsverlof zelfs in elke vorm worden gespreid. Ook bestaat nu de mogelijkheid het kraamverlof van twee (betaalde) dagen uit te breiden met nog drie (onbetaalde) dagen.

Per 1 april 2016 komt daar nog bij dat het zwangerschapsverlof (met vier weken) wordt verlengd bij een geboorte van een meerling.

Om mantelzorg te stimuleren is per 1 juli 2015 de personenkring uitgebreid ten behoeve van degenen aan wie zowel kort- als langdurende zorg kan worden verleend. Voorwaarde voor dit recht is dat de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie die de werknemer met de zorgbehoevenden heeft en dat de zorg daadwerkelijk door de werknemer moet worden verleend. Daar waar het recht op langdurig zorgverlof eerst alleen zag op palliatief verlof in verband met een levensbedreigende ziekte, is dit uitgebreid naar de noodzakelijke verzorging van zieken en hulpbehoevenden.

WFW (voorheen WAA)

Ten aanzien van de WFW geldt dat vanaf 2015 een hernieuwd verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur al na een jaar (in plaats van na twee jaar) kan worden gedaan.

Per 1 januari 2016 komt daarbij dat een werknemer na een half jaar indiensttreding (in plaats van na een jaar) een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur kan indienen en moet een verzoek uiterlijk twee maanden (in plaats van vier maanden) voor de beoogde ingangsdatum worden ingediend. Bovendien heeft de werknemer vanaf dan een wettelijke grond om aanpassing van de arbeidsplaats en werktijd te verzoeken.

Neem voor meer informatie contact op met Esther Markestein-Burgers